بعد ‌از‌ اين ستايش ‌در‌ درود فرستادن ‌بر‌ رسول خدا صلى الله عليه ‌و‌ اله

‌و‌ ‌از‌ دعاهاى امام عليه السلام است بعد ‌از‌ اين ستايش ‌در‌ درود فرستادن ‌بر‌ رسول خدا صلى الله عليه ‌و‌ اله.


•    و سپاس خداوندى ‌را‌ ‌كه‌ ‌بر‌ ‌ما‌ منت نهاد ‌به‌ فرستادن حضرت محمد پيغمبرش صلى الله عليه ‌و‌ آله ‌نه‌ ‌بر‌ امت هاى گذشته ‌و‌ سده هاى سپرى شده ‌به‌ قدرت ‌و‌ توانايى ‌او‌ ‌كه‌ ‌از‌ هيچ چيز ‌هر‌ چند بزرگ ‌و‌ عظيم باشد ناتوان نيست ‌و‌ هيچ چيز ‌هر‌ چند خرد ‌و‌ كوچك باشد ‌از‌ قدرتش پنهان نماند.

•    و ‌ما‌ ‌را‌ آخرين همه ‌ى‌ امت ‌ها‌ (در فرستادن پيامبر) قرار داد ‌و‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌بر‌ منكران (رسول) گواه گرفت.
•    ‌و‌ ‌ما‌ مسلمانان ‌را‌ ‌به‌ نعمت خود ‌بر‌ آنان ‌كه‌ اندك بودند فزونى بخشيد.
•    خداوندا درود فرست ‌بر‌ محمد ‌كه‌ امين ‌تو‌ ‌بر‌ وحيت بود ‌و‌ برگزيده ‌ى‌ ‌تو‌ ‌از‌ خلقت ‌و‌ دوست ‌تو‌ ‌از‌ بندگانت، پيشواى رحمت ‌و‌ عطوفت ‌و‌ جلودار خير ‌و‌ نيكى ‌و‌ كليد بركت است.

•    تا آنجا ‌كه‌ ‌او‌ وجود خود ‌را‌ براى انجام امر ‌تو‌ وقف كرد.
•    و بدنش ‌را‌ ‌در‌ راه ‌تو‌ ‌در‌ معرض سختى ‌و‌ آزار قرار داد.
•    و ‌در‌ دعوت ‌به‌ دين ‌تو‌ ‌با‌ خويشانش آشكارا درافتاد.
•    و ‌در‌ راه رضاى ‌تو‌ ‌با‌ قبيله ‌اش‌ جنگ نمود.
•    و ‌در‌ راه زنده كردن دينت ‌از‌ خويشاوندانش بريد.
•    و نزديكان ‌را‌ ‌به‌ جهت انكارشان دور كرد.
•    و مردم دورتر ‌را‌ ‌به‌ جهت پذيرفتن دين ‌تو‌ نزديك فرمود.
•    و ‌در‌ راه ‌تو‌ ‌با‌ دورترين مردم دوستى نمود.
•    و ‌در‌ راه دين ‌تو‌ ‌با‌ نزديك ترين آنها دشمنى كرد.
•    و ‌در‌ رساندن رسالت ‌تو‌ خود ‌را‌ خسته كرد.
•    و براى فراخواندن ‌به‌ سوى آئين مبارك ‌تو‌ خود ‌را‌ ‌به‌ سختى ‌و‌ رنج افكند.

•    و خود ‌را‌ ‌به‌ پند ‌و‌ اندرز پذيرندگان دعوتت مشغول ساخت.
•    و ‌به‌ شهرهاى غربت دور ‌از‌ كسان ‌و‌ محل سكونت ‌و‌ مكان تولدش ‌و‌ جاى آرامش جانش هجرت نمود بدين خواسته ‌كه‌ دين ‌تو‌ عزيز ‌و‌ توانمند گردد ‌و‌ ‌بر‌ عليه كافران ‌تو‌ يارى طلبد.

•    تا آنجا ‌كه‌ آنچه درباره ‌ى‌ دشمنانت ‌مى‌ خواست ‌به‌ دست آورد.
•    و آنچه ‌در‌ مورد دوستانت ‌مى‌ انديشيد ‌به‌ انجام رسيد.
•    پس ‌در‌ ‌آن‌ حال ‌كه‌ ‌به‌ مدد ‌تو‌ طلب پيروزى ‌مى‌ كرد ‌و‌ ‌با‌ ياريت ‌در‌ ضعفش ‌از‌ ‌تو‌ نيرو ‌مى‌ يافت ‌به‌ جنگ آنان قيام نمود.

•    پس ‌با‌ آنان ‌در‌ ميان ديارشان جنگ نمود.
•    و ‌به‌ مركز محل استقرارشان هجوم برد.
•    تا اينكه امر ‌تو‌ آشكار گشت ‌و‌ كلمه ‌ات‌ اعتلا يافت اگر ‌چه‌ مشركان نمى پسنديدند.

•    بار خدايا ‌به‌ واسطه ‌ى‌ رنجى ‌كه‌ ‌در‌ راه ‌تو‌ كشيد ‌او‌ ‌را‌ ‌تا‌ بلندترين درجه ‌ى‌ بهشت بلندى مقام بخش.

•    تا جايى ‌كه‌ منزلتى مساوى ‌او‌ ‌و‌ رتبه ‌اى‌ همانند ‌او‌ باشد ‌و‌ ‌نه‌ فرشته ‌اى‌ مقرب ‌و‌ ‌نه‌ پيامبر مرسلى ‌در‌ پيشگاه حضرتت برابر ‌او‌ نگردد.

•    و ‌او‌ ‌را‌ ‌از‌ شفاعتى نيكو درباره ‌ى‌ خويشان مطهرش ‌و‌ امت مؤمنينش بيش ‌از‌ آنچه ‌به‌ ‌او‌ وعده داده ‌اى‌ عطا فرما.

•    اى آنكه وعده ‌ات‌ انجام يابد، ‌اى‌ آنكه عهدت وفا شود، ‌اى‌ خدايى ‌كه‌ بديها ‌را‌ ‌به‌ چند برابرش ‌به‌ خوبى تبديل كنى، ‌به‌ راستى ‌كه‌ ‌تو‌ صاحب فضل ‌و‌ احسانى بزرگ ‌مى‌ باشى.

.....................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

کانال تلگرام بنیاد BonyadSahifeh @ 

logo