• تــازه ها
  • متن دعا
  • فراز صحیفه
اوقات شرعی

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
3720
3073
62315294

‌از‌ دعاهاى ‌آن‌ حضرت عليه السلام هنگام صبح ‌و‌ شام

•    سپاس خداوندى ‌را‌ ‌كه‌ ‌شب‌ ‌و‌ روز ‌را‌ ‌به‌ نيروى خود آفريد.
•    و بين ‌آن‌ ‌دو‌ ‌به‌ قدرت خويش فرق گذاشت.
•    و براى ‌هر‌ ‌يك‌ ‌از‌ ‌آن‌ ‌دو‌ حدى معين ‌و‌ مدتى مشخص قرار داد.
•    و ‌هر‌ ‌يك‌ ‌از‌ آندو ‌را‌ (با كوتاهى ‌و‌ بلندى) ‌به‌ جاى ديگرى ‌مى‌ گمارد ‌و‌ ‌با‌ كاستن ‌و‌ افزودنى ‌كه‌ ‌از‌ جانب ‌او‌ معين ‌مى‌ شود براى بندگان روزى ‌و‌ پرورش آنها ‌را‌ تأمين ‌مى‌ كند.

•    پس ‌شب‌ ‌را‌ براى آنها آفريد ‌تا‌ ‌در‌ ‌آن‌ ‌از‌ حركات آزار دهنده ‌و‌ دشواريهاى خسته كننده بيارامند ‌و‌ ‌شب‌ ‌را‌ پوششى قرار داد ‌تا‌ ‌از‌ آسايش ‌و‌ خواب ‌آن‌ برخوردار شوند ‌كه‌ ‌آن‌ براى بندگان باعث نشاط ‌و‌ نيرو است ‌و‌ ‌به‌ سبب ‌آن‌ ‌از‌ لذت ‌و‌ خوشگذرانى بهره مند شوند.

•    و روز ‌را‌ براى آنها بينايى دهنده آفريد ‌تا‌ ‌در‌ ‌آن‌ ‌به‌ طلب فضل ‌و‌ احسان ‌او‌ برخيزند ‌و‌ اسباب رسيدن ‌به‌ روزيش بيابند ‌و‌ ‌در‌ زمين ‌او‌ گردش كنند براى طلب سودى زودگذر ‌از‌ دنياى آنها ‌و‌ درك سود دائمى ‌و‌ آينده ‌در‌ آخرتشان.

•    بواسطه ‌ى‌ تمام اين امور كارشان ‌را‌ اصلاح فرمايد ‌و‌ كردارشان ‌را‌ ‌مى‌ آزمايد ‌و‌ ‌مى‌ نگرد ‌كه‌ بندگان ‌در‌ هنگام طاعتش ‌و‌ انجام واجباتش ‌و‌ موارد احكامش چگونه اند ‌تا‌ آنهايى ‌را‌ ‌كه‌ ‌بد‌ كرده اند ‌به‌ واسطه ‌ى‌ عملشان جزا دهد ‌و‌ آنهايى ‌را‌ ‌كه‌ نيكى كرده اند ‌به‌ نيكى پاداش دهد.

•    بار خدايا ‌پس‌ سپاس ‌و‌ ستايش ‌بر‌ ‌تو‌ باد ‌كه‌ صبح ‌را‌ براى ‌ما‌ آشكار نمودى ‌و‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌به‌ سبب ‌آن‌ ‌از‌ روشنى روز بهره مند فرمودى ‌و‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌به‌ محل هاى روزى بينا نمودى ‌و‌ ‌در‌ ‌آن‌ ‌از‌ پيش آمدهاى خطرناك محفوظ داشتى.

•    صبح كرديم ‌و‌ همه ‌ى‌ چيز جملگى ‌در‌ حالى ‌كه‌ ‌از‌ ‌آن‌ ‌تو‌ هستند صبح كردند، آسمان ‌و‌ زمين ‌و‌ آنچه ‌در‌ ‌هر‌ ‌يك‌ ‌از‌ ‌آن‌ ‌دو‌ پراكنده ‌اى‌ ‌از‌ ساكن ‌و‌ متحرك ‌و‌ ايستاده ‌و‌ رونده ‌و‌ آنچه ‌در‌ فضا بالا رفته ‌و‌ آنچه ‌در‌ زير زمين پنهان شده.

•    صبح كرديم ‌در‌ قبضه ‌ى‌ قدرتت ‌در‌ حالى ‌كه‌ فرمانروايى ‌و‌ تسلطتت ‌ما‌ ‌را‌ فراگرتفه ‌و‌ اراده ‌و‌ مشيت ‌تو‌ ‌ما‌ ‌را‌ دربردارد ‌و‌ ‌از‌ امر ‌و‌ فرمان ‌تو‌ ‌در‌ كارها دست ‌مى‌ بريم ‌و‌ ‌در‌ تدبير ‌تو‌ ‌به‌ رفت ‌و‌ آمديم.

•    براى ‌ما‌ كارى ‌جز‌ آنچه قلم فضاى ‌تو‌ ‌بر‌ ‌آن‌ رفته نيست ‌و‌ ‌از‌ خير ‌جز‌ آنچه ‌تو‌ ‌مى‌ بخشى ‌به‌ ‌ما‌ نرسد.

•    و اين روز ‌نو‌ ‌و‌ تازه ‌اى‌ است ‌كه‌ ‌بر‌ ‌ما‌ گواهى حاضر است، اگر نيكى كنيم ‌به‌ ستايش ‌ما‌ ‌را‌ ترك ‌مى‌ كند ‌و‌ اگر بدى كنيم ‌به‌ نكوهش ‌از‌ ‌ما‌ جدا شود.

•    بارالها درود فرست ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش ‌و‌ ‌ما‌ ‌را‌ همراهى نيك براى اين روز قرار ‌ده‌ ‌و‌ ‌از‌ بدى جدايى ‌از‌ ‌او‌ ‌به‌ سبب ارتكاب نافرمانى ‌يا‌ گناه كوچك ‌و‌ بزرگ محفوظ دار.

•    و ‌در‌ اين روز بهره ‌ى‌ ‌ما‌ ‌از‌ نيكى ‌ها‌ ‌را‌ بسيار ‌كن‌ ‌و‌ ‌در‌ اين روز ‌ما‌ ‌را‌ ‌از‌ زشتى ‌ها‌ تهى ساز ‌و‌ ‌ما‌ بين اول ‌و‌ آخر اين روز ‌را‌ براى ‌ما‌ ‌از‌ سپاس ‌و‌ ستايش ‌و‌ شكر ‌و‌ پاداش ‌و‌ اندوخته ‌ى‌ آخرت ‌و‌ بخشش ‌و‌ نيكى ‌پر‌ ساز.

•    بار خدايا زحمت ‌ما‌ ‌را‌ ‌بر‌ فرشتگان گرامى نويسنده ‌ى‌ اعمال آسان ساز ‌و‌ نامه هاى اعمال ‌ما‌ ‌را‌ ‌از‌ نيكى هاى ‌ما‌ ‌پر‌ گردان ‌و‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌به‌ بدى كردارمان نزد آنان رسوا مفرما.

•    بارالها ‌در‌ ‌هر‌ ساعت ‌از‌ ساعات اين روز براى ‌ما‌ بهره ‌اى‌ ‌از‌ بندگان خاصت ‌و‌ بهره ‌اى‌ ‌از‌ شكرت ‌و‌ گواه راستى ‌از‌ فرشتگانت مقرر فرما.

•    بار خدايا ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش درود فرست ‌و‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌از‌ روبرو ‌و‌ پشت ‌سر‌ ‌و‌ راست ‌و‌ چپمان ‌و‌ ‌از‌ همه اطرافمان حفاظت فرما چنان حفاظتى ‌كه‌ ‌از‌ نافرمانيت بازدارد ‌و‌ ‌به‌ طاعت ‌و‌ فرمانبرداريت رهنمون باشد ‌و‌ براى عشق ‌و‌ محبت ‌تو‌ وادار كننده باشد.

•    بار خدايا ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش درود فرست ‌و‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌در‌ امروز ‌و‌ امشب ‌و‌ ‌هر‌ روزمان توفيق انجام عمل خير ‌و‌ دورى ‌از‌ ‌شر‌ ‌و‌ شكر نعمت هايت ‌و‌ پيروى سنت هايت ‌و‌ دورى بدعت ‌ها‌ ‌و‌ امر ‌به‌ معروف ‌و‌ نهى ‌از‌ منكر ‌و‌ نگهدارى اسلام ‌و‌ نكوهش باطل ‌و‌ خوار كردن ‌آن‌ ‌و‌ يارى ‌حق‌ ‌و‌ گرامى داشتن ‌آن‌ ‌و‌ راهنمايى گمراه ‌و‌ ياورى ناتوان ‌و‌ فريادرسى ستمديده عنايت فرما.

•    بار خدايا ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش درود فرست ‌و‌ اين روز ‌را‌ مبارك ترين روزى ‌كه‌ تاكنون داشته ايم قرار ‌ده‌ ‌و‌ برترين همراهى ‌كه‌ ‌با‌ ‌او‌ همراه شده ايم ‌و‌ بهترين هنگامى ‌كه‌ ‌در‌ ‌آن‌ ‌به‌ ‌سر‌ برده ايم.

•    و ‌ما‌ ‌را‌ ‌از‌ جمله ‌ى‌ بندگانت راضى ‌تر‌ كسى قرار ‌ده‌ ‌كه‌ ‌شب‌ ‌و‌ روز ‌بر‌ ‌او‌ گذشته است ‌و‌ سپاسگذارترين ايشان براى نعمت هايى ‌كه‌ عطا فرموده ‌اى‌ ‌و‌ پايدارترين آنها ‌به‌ احكامى ‌كه‌ وضع فرموده ‌اى‌ ‌و‌ خويشتن دارترين آنان ‌از‌ آنچه ‌بر‌ حذر داشته ‌اى‌ ‌از‌ نافرمانيت.

•    بارالها ‌تو‌ ‌را‌ گواه ‌مى‌ گيرم ‌و‌ گواهى ‌تو‌ بس است ‌و‌ آسمان ‌و‌ زمينت ‌را‌ گواه ‌مى‌ گيرم ‌و‌ آنهايى ‌را‌ ‌كه‌ ‌در‌ ‌آن‌ ‌دو‌ سكنى داده ‌اى‌ ‌از‌ فرشتگان ‌و‌ ساير مخلوقاتت ‌در‌ اين روز ‌و‌ اين ساعت ‌و‌ اين ‌شب‌ ‌و‌ اين مكانم ‌به‌ اينكه شهادت ‌مى‌ دهم ‌به‌ راستى ‌كه‌ تويى ‌آن‌ خداوندى ‌كه‌ ‌جز‌ ‌تو‌ خدايى نيست تويى برپا دارنده ‌ى‌ عدالت ‌و‌ عادل ‌در‌ حكم ‌و‌ مهربان ‌به‌ بندگان ‌و‌ صاحب فرمانروايى ‌و‌ ملك ‌و‌ رحيم ‌بر‌ خلق.

•    و گواهى ‌مى‌ دهم ‌به‌ اينكه حضرت محمد بنده ‌ى‌ خاص ‌و‌ فرستاده ‌و‌ برگزيده ‌ى‌ ‌از‌ خلق توست رسالتت ‌را‌ ‌بر‌ ‌او‌ گماشتى ‌پس‌ ‌به‌ خوبى ‌به‌ جاى آورد ‌و‌ ‌به‌ مردم رساند ‌و‌ ‌به‌ اندرز امتش ‌او‌ ‌را‌ امر فرمودى ‌پس‌ ‌به‌ نيكى آنان ‌را‌ پند داد.

•    بار خدايا ‌پس‌ ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش درود فرست بيشترين درودى ‌كه‌ ‌بر‌ احدى ‌از‌ آفريدگانت فرستاده ‌اى‌ ‌و‌ ‌از‌ جانب ‌ما‌ والاترين آنچه ‌به‌ كسى ‌از‌ بندگانت عطا فرموده ‌اى‌ ‌به‌ ‌او‌ عنايت فرما ‌و‌ ‌از‌ سوى ‌ما‌ بهترين ‌و‌ گرامى ترين پاداشى ‌كه‌ ‌به‌ يكى ‌از‌ پيغمبرانت ‌از‌ جانب امتش داده ‌اى‌ ‌به‌ ‌او‌ پاداش مرحمت كن.

•    زيرا ‌كه‌ تويى بسيار بخشنده ‌به‌ نعمت هايى بزرگ، ‌و‌ آمرزنده ‌ى‌ گناهان عظيم ‌و‌ ‌تو‌ ‌از‌ ‌هر‌ مهربانى مهربانترى ‌پس‌ ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش ‌كه‌ پاكيزگان ‌و‌ پاكان ‌و‌ نيكان ‌و‌ برگزيدگانند درود فرست.

.........................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo