• تــازه ها
  • متن دعا
  • فراز صحیفه
اوقات شرعی

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
3584
3073
62315158

‌در‌ اقرار ‌به‌ گناه ‌و‌ درخواست بازگشت ‌و‌ توبه ‌به‌ درگاه خداوند بزرگ

‌و‌ ‌از‌ دعاهاى ‌آن‌ حضرت عليه السلام است ‌در‌ اقرار ‌به‌ گناه ‌و‌ درخواست بازگشت ‌و‌ توبه ‌به‌ درگاه خداوند بزرگ


•    بارالها براستى ‌كه‌ ‌سه‌ خصلت مرا ‌از‌ خواستن ‌از‌ ‌تو‌ بازمى دارد ‌و‌ ‌يك‌ خصلت مرا ‌به‌ ‌آن‌ ترغيب ‌مى‌ كند، بازمى دارد.

•    مرا كارى ‌كه‌ ‌به‌ ‌آن‌ فرموده ‌اى‌ ‌و‌ ‌من‌ ‌در‌ انجامش سستى كردم كارى ‌كه‌ ‌از‌ ‌آن‌ نهى فرموده ‌اى‌ ‌و‌ ‌من‌ ‌به‌ انجامش شتاب كردم ‌و‌ نعمتى ‌كه‌ ‌به‌ ‌من‌ عنايت فرمودى ‌و‌ ‌من‌ ‌در‌ سپاسگزاريش كوتاهى كردم ‌و‌ وامى دارد مرا ‌بر‌ خواستن ‌از‌ تو.

•    تفضل ‌و‌ احسان ‌تو‌ ‌بر‌ كسى ‌كه‌ روى ‌به‌ ‌تو‌ آورده ‌و‌ ‌با‌ گمان نيك ‌به‌ سويت آمده زيرا ‌كه‌ تمام احسانهايت تفضل است (نه پاداش) ‌و‌ تمام نعمت هايت بدون آغاز است (نه اينكه ‌به‌ سبب اعمال باشد).

•    اينك ‌كه‌ خداى ‌من‌ ‌به‌ درگاه عزت ‌و‌ توانايى ‌تو‌ همچون تسليم شده ‌اى‌ ذليل ايستاده ‌ام‌ ‌با‌ حال حيا ‌و‌ شرمندگى ‌ام‌ ‌از‌ ‌تو‌ درخواست ‌مى‌ كنم درخواست نيازمندى عيالوار.

•    اقرار دارم ‌به‌ ‌تو‌ ‌به‌ اينكه هنگام احسانت تسليم ‌تو‌ نبوده ‌ام‌ ‌جز‌ آنكه ‌از‌ معصيت ‌تو‌ خوددارى كرده ‌ام‌ ‌و‌ ‌در‌ تمام احوال ‌از‌ احسانت ‌بى‌ بهره نبوده ام.

•    پس ‌اى‌ خداى ‌من‌ آيا اقرارم ‌به‌ بدى آنچه نزد ‌تو‌ كرده ‌ام‌ مرا سودى ‌مى‌ بخشد؟ ‌و‌ آيا اعترافم ‌در‌ پيشگاهت ‌به‌ زشتى آنچه مرتكب شده ‌ام‌ مرا ‌از‌ عذاب نجات ‌مى‌ دهد؟ ‌يا‌ ‌در‌ اينجا غضبت ‌را‌ ‌بر‌ ‌من‌ واجب فرموده اى؟ ‌يا‌ ‌در‌ هنگام دعايم عذاب شديد ‌تو‌ ‌بر‌ ‌من‌ لازم است؟

•    پاك ‌و‌ منزهى ‌تو‌ ‌از‌ ‌تو‌ نوميد نيستم ‌در‌ حالى ‌كه‌ ‌در‌ توبه ‌و‌ بازگشت ‌به‌ سويت ‌را‌ ‌به‌ رويم گشوده ‌اى‌ بلكه ‌مى‌ گويم مانند گفتن بنده ‌اى‌ ذليل ‌كه‌ ‌به‌ خود ستم روا داشته ‌و‌ حرمت پروردگارش ‌را‌ كوچك شمرده.

•    بنده ‌اى‌ ‌كه‌ گناهانش بزرگ ‌و‌ انباشته شده ‌و‌ روزهايش ‌را‌ پشت ‌سر‌ گذاشته ‌و‌ بازگشته ‌تا‌ اينكه ديد زمان عمل سپرى شده ‌و‌ پايان عمر فرارسيده ‌و‌ يقين كرد ‌كه‌ پناهى ‌از‌ كيفرت ‌و‌ گريزگاهى ‌از‌ قهرت نيست ‌با‌ زارى ‌و‌ انابه ‌به‌ سويت روى آورده ‌و‌ توبه ‌را‌ براى ‌تو‌ خالص كرده ‌پس‌ ‌به‌ سوى ‌تو‌ ‌با‌ دلى پاك ‌و‌ پاكيزه برخاسته سپس ‌تو‌ ‌را‌ ‌با‌ صدايى حزين ‌و‌ آهسته خوانده.

•    و ‌در‌ حالى ‌كه‌ برايت ‌از‌ فروتنى ‌خم‌ شده ‌و‌ ‌از‌ سرافكندگى ‌سر‌ بزير انداخته، ترسش ‌از‌ عقاب پاهاى ‌او‌ ‌را‌ ‌به‌ لرزه درآورده ‌و‌ صورتش غرق ‌در‌ اشك هاى ‌او‌ شده، ‌تو‌ ‌را‌ ‌مى‌ خواند ‌اى‌ مهربانترين مهربانان ‌اى‌ مهربان ترين كسى ‌كه‌ رحمت خواهان مدام ‌به‌ ‌او‌ روى آورند ‌و‌ ‌اى‌ عطوفت ترين كسى ‌كه‌ آمرزش خواهان گرد ‌او‌ طواف كنند ‌و‌ ‌اى‌ كسى ‌كه‌ گذشت ‌او‌ ‌از‌ انتقامش بيشتر است ‌و‌ ‌اى‌ كسى ‌كه‌ رضاى ‌او‌ ‌از‌ غضبش افرونتر است.

•    و ‌اى‌ كسى ‌كه‌ ‌با‌ گذشت پسنديده ‌بر‌ آفريدگانش منت نهاده ‌و‌ ‌اى‌ آنكه بندگانش ‌را‌ ‌به‌ پذيرش انابه ‌و‌ زارى عادت داده ‌و‌ ‌اى‌ آنكه بوسيله توبه اصلاح مفاسد مردم ‌را‌ خواسته ‌و‌ ‌اى‌ كسى ‌كه‌ ‌از‌ كردار آنان ‌به‌ عمل اندك راضى شده ‌و‌ ‌اى‌ كسى ‌كه‌ عمل اندك آنان ‌را‌ پاداش بسيار داده ‌و‌ ‌اى‌ آنكه براى آنان اجابت دعا ‌را‌ تضمين فرموده ‌و‌ ‌اى‌ آنكه خود ‌به‌ تفضل ‌و‌ احسانش پاداش نيك ‌را‌ ‌به‌ آنان وعده فرموده.

•    من گناهكارتر ‌از‌ آنكه معصيت ‌تو‌ كرد ‌و‌ ‌تو‌ ‌او‌ ‌را‌ آمرزيدى نيستم ‌و‌ نكوهيده ‌تر‌ ‌از‌ آنكه ‌به‌ پيشگاهت عذر آورد ‌و‌ ‌از‌ ‌او‌ پذيرفتى نمى باشم ‌و‌ ستمكارتر ‌از‌ ‌آن‌ ‌كه‌ ‌به‌ سوى ‌تو‌ بازگشت ‌و‌ توبه كرد ‌و‌ ‌تو‌ پذيرفتى ‌و‌ احسانش كردى نيستم.

•    در همين ‌جا‌ ‌به‌ درگاهت توبه ‌مى‌ كنم ‌و‌ ‌به‌ سويت بازمى گردم بازگشت كسى ‌كه‌ ‌بر‌ كرده هاى پيشين خود نادم است، ‌از‌ آنچه ‌بر‌ ‌او‌ گرد آمده هراسان است ‌از‌ آنچه ‌در‌ ‌آن‌ گرفتار آمده ‌با‌ خلوص نيت شرمنده است.

•    مى داند ‌كه‌ گذشت ‌از‌ گناه بزرگ ‌بر‌ ‌تو‌ بزرگ نمى آيد ‌و‌ گذشت ‌از‌ نافرمانى خطير ‌بر‌ ‌تو‌ گران نمى نمايد ‌و‌ ناديده گرفتن جرمهاى سنگين ‌بر‌ ‌تو‌ دشوار نمى باشد ‌و‌ محبوب ترين بندگان نزد ‌تو‌ ‌آن‌ كسى است ‌كه‌ سركشى ‌بر‌ ‌تو‌ ‌را‌ ترك كرده ‌و‌ ‌از‌ اصرار ‌بر‌ گناه برحذر بوده ‌و‌ ملازم طلب بخشش بوده.

•    و ‌من‌ ‌به‌ درگاهت ‌از‌ سركشى بيزارم ‌و‌ ‌به‌ پيشگاهت پناه ‌مى‌ آورد ‌از‌ اصرار ‌در‌ نافرمانى ‌و‌ طلب آمرزش دارم براى آنچه ‌در‌ ‌آن‌ كوتاهى كرده ‌ام‌ ‌و‌ ‌از‌ وجود مباركت يارى ‌مى‌ جويم ‌بر‌ آنچه ‌از‌ انجام ‌آن‌ ناتوان بوده ام.

•    بار خدايا ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش درود ‌و‌ رحمت فرست ‌و‌ آنچه ‌از‌ حقوق خود ‌كه‌ ‌بر‌ ‌من‌ واجب است ‌را‌ ببخش ‌و‌ آنچه ‌از‌ عذاب خود ‌كه‌ مستوجب آنم معاف دار ‌و‌ ‌از‌ آنچه بدكاران ‌از‌ ‌آن‌ ‌مى‌ ترسند پناهم ‌ده‌ زيرا ‌كه‌ ‌تو‌ ‌به‌ بخشندگى توانايى، ‌به‌ آمرزش مورد اميدى، ‌به‌ گذشت معروفى، براى حاجتم جاى طلب ‌جز‌ درگاهت نيست ‌و‌ براى گناهم آمرزنده ‌اى‌ غير ‌تو‌ نيست حاشا ‌كه‌ چنين نباشى.

•    و ‌بر‌ خود ‌جز‌ ‌از‌ ‌تو‌ نمى هراسم زيرا ‌تو‌ شايسته آنى ‌كه‌ ‌از‌ ‌تو‌ بترسند ‌و‌ سزاوار بخشايشى، ‌بر‌ محمد ‌و‌ ‌آل‌ محمد درود فرست ‌و‌ حاجتم برآور ‌و‌ خواسته ‌ام‌ عطا ‌كن‌ ‌و‌ گناهم بيامرز ‌و‌ ترس وجودم ‌را‌ امنيت بخش زيرا ‌كه‌ ‌تو‌ ‌بر‌ ‌هر‌ چيز قادرى ‌و‌ اين ‌بر‌ ‌تو‌ آسان است، ‌اى‌ پروردگار جهان ‌ها‌ دعايم ‌را‌ ‌به‌ اجابت برسان.

...................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo