• تــازه ها
  • متن دعا
  • فراز صحیفه
اوقات شرعی

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
3544
3897
61668048

‌و‌ ‌از‌ دعاى ‌آن‌ حضرت عليه السلام است ‌در‌ ذكر توبه ‌و‌ درخواست ‌آن‌

•    بارخدايا، ‌اى‌ كسى ‌كه‌ توصيف وصف كنندگان وصفش نكند.
•    و ‌اى‌ آنكه اميد اميد بستگان ‌از‌ ‌او‌ فراتر نرود.
•    و ‌اى‌ كسى ‌كه‌ پاداش نيكوكاران نزد ‌او‌ ضايع نشود.
•    و ‌اى‌ آنكه اوست پايان ترس عابدان.
•    و ‌اى‌ كسى ‌كه‌ اوست انتهاى بيم پرهيزكاران.
•    اينجا كسى ايستاده است ‌كه‌ دست هاى گناهان بازيش داده اند، ‌و‌ مهارهاى خطاها ‌او‌ ‌را‌ كشيده اند، ‌و‌ شيطان ‌بر‌ ‌او‌ تسلط يافته، ‌و‌ ‌از‌ آنچه مأمور بود ‌از‌ ‌سر‌ سهل انگارى كوتاهى كرده.
•    ‌و‌ ‌به‌ آنچه نهى شده بود ‌از‌ روى غرور عمل كرده.
•    مانند نادان ‌به‌ قدرتت ‌بر‌ او، ‌يا‌ مثل منكر بسيارى احسانت ‌به‌ او، ‌تا‌ ‌آن‌ زمان ‌كه‌ ديده ‌ى‌ بصيرت برايش گشوده شد، ‌و‌ ابرهاى كورى ‌از‌ ‌او‌ پراكنده شد، آنچه ‌را‌ ‌به‌ خود ظلم نموده بود شمرد، ‌و‌ ‌در‌ آنچه پروردگارش ‌را‌ ‌به‌ ‌آن‌ مخالفت كرده بود فكر كرد، ‌پس‌ بزرگى نافرمانيش بزرگ ديد، ‌و‌ عظمت مخالفتش عظيم.

•    پس ‌به‌ جانب ‌تو‌ روى كرد، اميدوار ‌و‌ شرمگين ‌از‌ تو، ‌و‌ متوجه ‌تو‌ شده ‌با‌ اشتياق ‌و‌ اعتماد ‌به‌ تو، ‌و‌ آهنگ ‌تو‌ كرده ‌با‌ يقين ‌و‌ طمع ‌از‌ تو، ‌و‌ قصد ‌تو‌ نموده ‌با‌ اخلاص ‌از‌ روى ترس خود، ‌در‌ حالى ‌كه‌ طمعش ‌از‌ ‌هر‌ ‌كس‌ غير ‌تو‌ بريده شده ، ‌و‌ ترسش ‌از‌ ‌هر‌ ‌چه‌ غير ‌تو‌ ريخته است.

•    پس مقابلت ايستاده ‌در‌ حال زارى، ‌و‌ چشم ‌به‌ زمين دوخته ‌با‌ فروتنى، ‌و‌ براى عزتت ‌سر‌ ‌به‌ زير افكنده ‌با‌ خوارى، ‌و‌ رازش برايت آشكار كرده آنچه ‌را‌ ‌كه‌ ‌تو‌ ‌به‌ ‌آن‌ آگاهترى ‌از‌ ‌او‌ ‌با‌ خضوع، ‌و‌ گناهانش ‌را‌ شماره كرده آنچه ‌را‌ ‌كه‌ ‌تو‌ احسان ‌آن‌ بهتر ‌مى‌ دانى ‌با‌ خشوع، ‌به‌ ‌تو‌ پناه آورده ‌از‌ بزرگ آنچه ‌بر‌ سرش آمده ‌كه‌ ‌در‌ علم توست، ‌و‌ ‌از‌ زشتى آنچه رسوايش ساخته ‌كه‌ ‌در‌ فرمان توست: ‌از‌ گناهانى ‌كه‌ لذت هايش سپرى شده ‌و‌ رفته، ‌و‌ وبالها ‌و‌ ‌پى‌ آمدهايش بجا مانده ‌و‌ همراه اوست.

•    منكر عدل ‌تو‌ نيست ‌اى‌ خداى ‌من‌ اگر كيفرش دهى، ‌و‌ براى ‌تو‌ عفو خود بزرگ نمى داند اگر ‌از‌ ‌او‌ بگذرى ‌و‌ مهربانيش نمايى، زيرا ‌كه‌ تويى پروردگار كريمى ‌كه‌ آمرزش گناه بزرگ ‌بر‌ ‌او‌ بزرگ نمى آيد.

•    بارخدايا اينك منم ‌به‌ سوى ‌تو‌ آمده، مطيع امرت ‌در‌ آنچه دستور فرمودى ‌به‌ دعا كردن، وفاى عهد ‌تو‌ خواسته ‌در‌ آنچه وعده دادى ‌به‌ اجابت نمودن، زيرا ‌مى‌ فرمايى: «مرا بخوانيد ‌تا‌ شما ‌را‌ اجابت كنم».

•    بارخدايا ‌پس‌ درود فرست ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش، ‌و‌ ‌به‌ آمرزشت ‌با‌ ‌من‌ ديدار ‌كن‌ چنانكه ديدارت كردم ‌به‌ اقرارم، ‌و‌ ‌از‌ افتادن ‌در‌ گناهان بالاتر چنانچه ‌در‌ برابرت خود ‌را‌ پائين آوردم، ‌و‌ ‌به‌ پرده ‌ى‌ خويش بپوشانم همانطور ‌كه‌ ‌از‌ انتقام ‌من‌ درنگ كردى.

•    بارالها ‌و‌ ‌در‌ طاعت خود نيتم پايدار ساز، ‌و‌ ‌در‌ عبادت خويش بينشم استوار دار، ‌و‌ مرا ‌به‌ كارهايى ‌كه‌ آلودگى خطاها ‌را‌ ‌از‌ ‌من‌ بشويى موفق دار، ‌و‌ چون مرا ‌مى‌ ميرانى ‌بر‌ آئين خود ‌و‌ آئين پيامبرت محمد ‌كه‌ سلام ‌بر‌ ‌او‌ باد بميران.

•    بارخداوندا ‌در‌ همين ‌جا‌ ‌من‌ ‌به‌ سوى ‌تو‌ بازمى گردم ‌و‌ توبه ‌مى‌ كنم ‌از‌ گناهان بزرگ ‌و‌ كوچكم ‌و‌ گناهان پوشيده ‌و‌ آشكارم، ‌و‌ لغزش هاى گذشته ‌و‌ الانم، توبه ‌اى‌ ‌كه‌ ‌در‌ نفسش نافرمانى زمزمه نشود، ‌و‌ ‌در‌ خاطرش بازگشت راه نيابد.

•    و خود گفته ‌اى‌ اى خداى ‌من‌ ‌در‌ كتاب محكمت ‌كه‌ ‌از‌ بندگانت توبه ‌را‌ ‌مى‌ پذيرى، ‌و‌ ‌از‌ بديها ‌در‌ ‌مى‌ گذرى، ‌و‌ توبه آوران دوست ‌مى‌ دارى، ‌پس‌ توبه ‌ام‌ قبول كن، چنانچه وعده كردى، ‌و‌ ‌از‌ بديهايم بگذر چنانكه ضمانت نمودى، ‌و‌ دوستى ‌و‌ محبت خود لازمم فرما همانطور ‌كه‌ شرط كردى.

•    و ‌اى‌ پروردگار ‌من‌ شرط ‌من‌ ‌با‌ ‌تو‌ آنست ‌كه‌ ناپسند ‌تو‌ تكرار كنم، ‌و‌ ضمانتم آنكه ‌در‌ نكوهيده ‌ى‌ ‌تو‌ بازگشت ننمايم ‌و‌ پيمانم ‌با‌ ‌تو‌ اينكه ‌از‌ تمام گناهان دورى جويم.

•    بارخدايا آنچه كرده ‌ام‌ ‌را‌ ‌به‌ خوبى ‌مى‌ دانى، ‌پس‌ آنچه ‌را‌ ‌مى‌ دانى برايم بيامرزر، ‌و‌ ‌به‌ آنچه دوست ‌مى‌ دارى ‌به‌ قدرت خود رويگردانم ساز.

•    بارخدايا ‌و‌ ‌بر‌ ‌من‌ تبعات ‌و‌ ذمه هايى است ‌كه‌ ‌به‌ ياد دارم ‌و‌ ذمه هايى ‌كه‌ ‌از‌ ياد برده ام، همه ‌ى‌ آنان ‌در‌ برابر چشمانت ‌كه‌ خواب نمى كند، ‌و‌ علمت ‌كه‌ فراموش نمى نمايد قرار گرفته، ‌پس‌ صاحبانش ‌را‌ عوض ده، ‌و‌ گناه ‌آن‌ ‌از‌ ‌من‌ بريز، ‌و‌ سنگينى ‌اش‌ ‌از‌ ‌من‌ سبك فرما، ‌و‌ ‌از‌ نزديك شدن دوباره ‌به‌ مانند ‌آن‌ نگاهم دار.

•    بارخدايا ‌به‌ راستى ‌كه‌ وفاى ‌به‌ توبه ندارم مگر ‌به‌ حفظ تو، ‌و‌ خوددارى ‌از‌ گناهان نمى كنم مگر ‌به‌ نيروى تو، ‌پس‌ نيرويم بخش ‌به‌ نيروى كافى، ‌و‌ سرپرستى ‌ام‌ ‌كن‌ ‌به‌ حفظى بازدارنده.

•    بارخدايا ‌هر‌ ‌يك‌ ‌از‌ بندگانت ‌كه‌ توبه كند ‌تو‌ ‌در‌ علم غيب خويش ‌مى‌ دانى ‌كه‌ ‌او‌ توبه شكن ‌و‌ ‌در‌ گناه ‌و‌ خطايش بازگشت ‌مى‌ كندى (يا نمى كند) ‌پس‌ ‌من‌ ‌به‌ درگاهت پناه ‌مى‌ برم ‌از‌ اينكه چنين باشم، ‌و‌ اين توبه ‌ى‌ مرا توبه ‌اى‌ بدار ‌كه‌ بعد ‌از‌ ‌آن‌ احتياج ‌به‌ توبه ‌اى‌ نباشد، توبه ‌اى‌ ‌كه‌ موجب محو گذشته ‌ها‌ گردد، ‌و‌ ‌در‌ آينده سالم بماند.

•    بارخدايا ‌از‌ نادانيم پيش ‌تو‌ عذر ‌مى‌ آورم، ‌و‌ ‌بر‌ كردار بدم بخشش ‌تو‌ ‌را‌ آرزو دارم، ‌پس‌ ‌از‌ احسان خود مرا ‌در‌ سايه ‌ى‌ رحمت خويش آر، ‌و‌ ‌به‌ فضل خود مرا ‌در‌ پوشش عافيتت بپوشان.

•    بارخدايا ‌و‌ ‌من‌ ‌به‌ سوى ‌تو‌ بازمى گردم ‌از‌ ‌هر‌ ‌چه‌ خلاف اراده ‌ى‌ توست، ‌با‌ بيرون ‌از‌ محبت ‌و‌ عشق تو، ‌از‌ انديشه هاى دلم، ‌و‌ نگاههاى چشمم، ‌و‌ حكايت هاى زبانم، بازگشتى ‌كه‌ ‌به‌ سبب ‌آن‌ ‌هر‌ عضوى ‌را‌ جداگانه ‌از‌ كيفرهاى خود سلامت بخشى، ‌و‌ ‌از‌ دردناكى انتقامت ‌كه‌ تجاوزگران ‌از‌ ‌آن‌ ‌مى‌ ترسند ايمنى دهى.

•    بارخدايا ‌به‌ تنهايى ‌ام‌ ‌در‌ برابرت رحم كن، ‌و‌ ‌به‌ تپش قلبم ‌از‌ ترست، ‌و‌ اضطراب اندامم ‌از‌ هيبتت، براستى ‌اى‌ پروردگار ‌من‌ گناهانم مرا ‌در‌ جايگاه رسوايى ‌به‌ درگاه ‌تو‌ واداشته، ‌پس‌ اگر ساكت شوم كسى ‌از‌ سوى ‌من‌ سخن نگويد، ‌و‌ اگر شفاعت خود كنم، سزاوار شفاعت نيستم.

•    بارخدايا درود فرست ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش، ‌و‌ كرم خود درباره ‌ى‌ گناهانم شفيع ‌من‌ كن، ‌و‌ عفو خويش ‌بر‌ بديهايم بازگردان، ‌و‌ جزاى مرا ‌از‌ عقوبت خود جزا مده، ‌و‌ احسان خويش ‌بر‌ ‌من‌ بگستر، ‌و‌ ‌به‌ پوشش خود بپوشان، ‌و‌ ‌با‌ ‌من‌ مانند توانمندى رفتار ‌كن‌ ‌كه‌ بنده ‌اى‌ ذليل ‌به‌ ‌او‌ زارى ‌مى‌ كند ‌و‌ ‌او‌ ‌بر‌ ‌وى‌ رحم آورد، ‌يا‌ توانگرى ‌كه‌ بنده ‌اى‌ فقير نزد ‌او‌ رود ‌و‌ ‌او‌ ‌بى‌ نيازش كند.

•    بارخدايا برايم پناهى ‌از‌ ‌تو‌ نيست ‌پس‌ عزت ‌و‌ توان ‌تو‌ بايد پناهم دهد، ‌و‌ برايم شفيعى ‌به‌ سوى ‌تو‌ نيست ‌پس‌ فضل ‌و‌ احسان ‌تو‌ بايد شفاعتم كند، ‌و‌ گناهانم مرا ترسانيده ‌پس‌ گذشت ‌تو‌ بايد امنيتم بخشد.

•    پس ‌هر‌ آنچه ‌بر‌ زبان راندم ‌از‌ نادانى ‌به‌ بدى رفتارم نيست، ‌و‌ ‌نه‌ ‌از‌ روى فراموشى كارهاى زشت گذشته ام، ليكن ‌تا‌ آسمان ‌و‌ زمينت ‌و‌ ساكنانشان بشنوند ندامتى ‌را‌ ‌كه‌ براى ‌تو‌ اظهار نمودم، ‌و‌ توبه ‌اى‌ ‌را‌ ‌كه‌ ‌در‌ ‌آن‌ ‌به‌ ‌تو‌ پناه ‌مى‌ بردم .

•    شايد ‌كه‌ برخى ‌از‌ آنان ‌به‌ سبب رحمتت ‌بر‌ جايگاه بدم رحم آورند، ‌يا‌ ‌او‌ ‌را‌ ‌بر‌ ‌آن‌ دارى ‌كه‌ ‌بر‌ حال پريشانم مهربانى كند، باشد ‌كه‌ سود برم ‌به‌ دعايى ‌از‌ جانب ‌او‌ ‌كه‌ ‌در‌ پيشگاه ‌تو‌ ‌از‌ دعاى ‌من‌ مقبول ‌تر‌ باشد، ‌يا‌ دريابم شفاعتى ‌را‌ ‌كه‌ نزد ‌تو‌ ‌از‌ شفاعت ‌من‌ استوارتر باشد، ‌كه‌ ‌به‌ سبب ‌آن‌ ‌از‌ غضبت نجاتم بخشى، ‌و‌ ‌به‌ خشنوديت رستگارم سازى.

•    بارخدايا اگر پشيمانى نزد ‌تو‌ توبه است ‌پس‌ ‌من‌ پشيمان ترين پشيمان هايم، ‌و‌ اگر ترك نافرمانيت بازگشت است ‌پس‌ ‌من‌ اولين بازگردانده ام، ‌و‌ اگر طلب آمرزش گناهان ‌را‌ ‌مى‌ ريزد ‌پس‌ ‌من‌ ‌از‌ خواستاران آمرزش توام.

•    بارالها چنانكه امر ‌به‌ توبه نموده ‌اى‌ ‌و‌ پذيرش ‌را‌ ضمانت فرموده اى، ‌و‌ ‌بر‌ دعا برانگيخته ‌اى‌ ‌و‌ اجابت ‌را‌ وعده داده اى، ‌پس‌ درود فرست ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش، ‌و‌ توبه ‌ام‌ بپذير، ‌و‌ ‌از‌ ‌سر‌ رحمتت مرا ‌به‌ جايگاه نااميدى بازمگردان، زيرا ‌كه‌ ‌تو‌ توبه پذير معصيت كارانى، ‌و‌ رحم كننده ‌ى‌ گناهكارانى ‌كه‌ بازگشته اند ‌و‌ توبه كرده اند.

•    بارخدايا درود فرست ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش چنانكه ‌به‌ سبب ‌او‌ ‌ما‌ ‌را‌ هدايت فرمودى، ‌و‌ درود فرست ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش چنانچه بوسيله ‌ى‌ ‌او‌ ‌ما‌ ‌را‌ رهايى دادى ‌و‌ درود فرست، ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش درودى ‌كه‌ روز قيامت ‌و‌ روز نيازمندى ‌به‌ ‌تو‌ شفاعت ‌ما‌ كند، زيرا ‌كه‌ ‌تو‌ ‌بر‌ ‌هر‌ چيز توانايى، ‌و‌ اين ‌بر‌ ‌تو‌ آسان است.

-----------------------------

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo