‌و‌ ‌از‌ دعاى ‌آن‌ حضرت عليه السلام است ‌در‌ طلب گذشت ‌و‌ مهربانى

•    بارخدايا درود فرست ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش، ‌و‌ شهوتم ‌از‌ ‌هر‌ حرامى فرونشان ‌و‌ حرصم ‌از‌ ‌هر‌ گناهى بگردان ‌و‌ ‌از‌ آزار ‌هر‌ زن ‌و‌ مرد مؤمن ‌و‌ مسلمان بازم دار.

•    بارالها ‌هر‌ بنده ‌اى‌ ‌كه‌ آنچه ‌بر‌ ‌او‌ حرام كرده ‌اى‌ درباره ‌ى‌ ‌من‌ انجام داد، ‌و‌ پرده ‌ى‌ حرمت آنچه ‌بر‌ ‌او‌ منع كرده ‌اى‌ ‌از‌ ‌من‌ دريد، ‌و‌ مرده ‌اى‌ ‌كه‌ زير بار ستم ‌من‌ رفته، ‌يا‌ زنده ‌اى‌ ‌كه‌ حقى ‌از‌ ‌من‌ بعهده داشته، ‌پس‌ آنچه ‌بر‌ ‌من‌ روا داشته برايش بيامرز، ‌و‌ ‌از‌ آنچه ‌از‌ ‌من‌ برده گذشت كن، ‌و‌ ‌بر‌ آنچه درباره ‌ى‌ ‌من‌ مرتكب شده سرزنش مكن، ‌و‌ ‌از‌ آنچه ‌به‌ ‌من‌ رسانده رسوايش مساز، ‌و‌ اين گذشت ‌از‌ آنان ‌كه‌ جوانمردى كردم، ‌و‌ صدقه ‌بر‌ آنان ‌كه‌ بخشش نمودم ‌را‌ پاك ترين صدقه هاى بخشش كنندگان ‌و‌ بالاترين عطاهاى تقرب جويان قرار ده.

•    و ‌در‌ برابر عفو ‌من‌ ‌از‌ آنان عفو خود را، ‌و‌ ‌در‌ مقابل دعايم براى آنان رحمت خود ‌را‌ عوض بخشم، ‌تا‌ ‌هر‌ ‌يك‌ ‌از‌ ‌ما‌ ‌به‌ واسطه ‌ى‌ احسان ‌تو‌ سعادتمند گردد، ‌و‌ ‌هر‌ كدام ‌ما‌ ‌به‌ نعمت ‌تو‌ نجات يابد.

•    بارالها ‌و‌ ‌هر‌ بنده ‌اى‌ ‌از‌ بندگانت ‌كه‌ ‌از‌ ‌من‌ صدمه ‌اى‌ يافته، ‌يا‌ ‌از‌ ناحيه ‌ى‌ ‌من‌ آزارى ‌به‌ ‌او‌ رسيده، ‌يا‌ ‌به‌ وسيله ‌ى‌ ‌من‌ ستمى ‌بر‌ ‌او‌ رفته، ‌و‌ حقش ‌از‌ بين بردم ‌يا‌ ‌به‌ دادخواهيش پيشى گرفتم، ‌پس‌ ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش درود فرست، ‌و‌ ‌او‌ ‌را‌ ‌به‌ توانگرى خود ‌از‌ ‌من‌ خشنود ساز، ‌و‌ ‌از‌ جانب خود ‌حق‌ ‌او‌ كامل كن.

•    آنگاه مرا بازدار ‌از‌ چيزى ‌كه‌ حكم ‌و‌ فرمان ‌تو‌ لازم كند، ‌و‌ رهايم ساز ‌از‌ چيزى ‌كه‌ عدل ‌تو‌ ‌به‌ ‌آن‌ فرمان دهد، زيرا ‌كه‌ توان ‌من‌ ‌را‌ تاب انتقام ‌تو‌ نيست، ‌و‌ يقينا طاقت ‌من‌ ‌در‌ ‌حد‌ خشم ‌و‌ غضب ‌تو‌ نيست، ‌پس‌ اگر ‌به‌ ‌حق‌ مكافاتم دهى هلاكم ‌مى‌ كنى، ‌و‌ اگر مهربانى ‌ات‌ ‌بر‌ ‌من‌ نيفكنى نابودم ‌مى‌ سازى.

•    بارخدايا بخششى ‌را‌ ‌از‌ ‌تو‌ درخواست ‌مى‌ كنم ‌اى‌ خداى ‌من‌ ‌كه‌ دادنش چيزى ‌از‌ ‌تو‌ نمى كاهد، ‌و‌ تحملى ‌را‌ ‌از‌ ‌تو‌ ‌مى‌ طلبم ‌كه‌ ‌به‌ دوش داشتنش ‌بر‌ ‌تو‌ گرانى نمى كند.

•    اى خداى ‌من‌ ‌از‌ ‌تو‌ درخواست دارم، بخشش نفسم را، ‌آن‌ نفسى ‌كه‌ ‌او‌ ‌را‌ نيافريدى ‌تا‌ ‌از‌ شرى خود ‌را‌ نگاهدارى، ‌يا‌ ‌به‌ وسيله ‌ى‌ ‌آن‌ ‌به‌ سودى راه يابى، وليكن آنرا آفريدى براى اثبات قدرتت ‌بر‌ ايجاد امثال آن، ‌و‌ حجت آوردنت ‌به‌ سبب ‌آن‌ ‌بر‌ آفريدگان همانندش.

•    و ‌از‌ ‌تو‌ درخواست ‌آن‌ دارم گناهانم ‌را‌ ‌كه‌ ‌به‌ دوش بردنش گرانبارم كرده ‌از‌ ‌من‌ برگيرى، ‌و‌ ‌از‌ ‌تو‌ درخواست يارى ‌مى‌ كنم ‌بر‌ سنگينى آنچه وامانده ‌ام‌ ساخته.

•    پس درود فرست ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش، ‌و‌ ‌بر‌ نفسم اين ‌را‌ ‌كه‌ ‌به‌ خود ستم كرده ببخش، ‌و‌ رحمتت ‌را‌ ‌به‌ تحمل بار گرانم بگمار، ‌و‌ ‌چه‌ بسيار رحمتت ‌به‌ بدكاران رسيده است، ‌و‌ ‌چه‌ بسيار گذشتت شامل حال ستمگران شده است.

•    پس ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش درود فرست، ‌و‌ مرا سرمشق كسى دار ‌كه‌ ‌با‌ بخشايش خود ‌او‌ ‌را‌ ‌از‌ جايهاى تباهى خطاكاران بدر آوردى ‌و‌ ‌با‌ توفيق خود ‌او‌ ‌را‌ ‌از‌ مهلكه هاى مجرمان رهاندى، ‌پس‌ ‌از‌ اسارت خشمت ‌به‌ صبح آزادى عفوت درآمد، ‌و‌ ‌از‌ بند عدالتت ‌به‌ رهايى احسانت.

•    در حقيقت اگر چنين رفتار كنى ‌اى‌ خداى ‌من‌ ‌با‌ كسى كرده ‌اى‌ ‌كه‌ سزاوار بودن كيفرت ‌را‌ منكر نيست، ‌و‌ ‌از‌ شايستگى انتقامت خود ‌را‌ پاك نمى داند.

•    چنين رفتار ‌مى‌ كنى ‌اى‌ خداى ‌من‌ ‌با‌ كسى ‌كه‌ خوفش ‌از‌ ‌تو‌ بيشتر ‌از‌ طمعش ‌در‌ توست، ‌و‌ ‌با‌ آنكه نوميدش ‌از‌ نجات محكمتر ‌از‌ اميدش ‌به‌ خلاص است، ‌نه‌ اينكه نااميدش ‌از‌ روى يأس ‌از‌ رحمت ‌تو‌ باشد، ‌يا‌ طمعش ‌از‌ روى غرور، بلكه ‌از‌ باب كمبود نيكى هاى ‌او‌ ‌در‌ ميان بديهايش، ‌و‌ ضعيف بودن دليل هاى ‌او‌ ‌در‌ تمامى ‌پى‌ آمدهاى گناهانش.

•    اما ‌تو‌ ‌اى‌ خداى ‌من‌ شايسته ‌ى‌ آنى ‌كه‌ راستگويان ‌به‌ رحمتت مغرور نشده فريب نخورند، ‌و‌ گناهكاران ‌از‌ ‌تو‌ نااميد نگردند، زيرا ‌تو‌ پروردگار هستى ‌كه‌ كسى ‌را‌ ‌از‌ فضل ‌و‌ احسانش بازنمى دارد، ‌و‌ ‌از‌ كسى تمامى حقش ‌را‌ نخواسته است.

•    يادت ‌از‌ همه ياد شدگان است، ‌و‌ نامهايت ‌از‌ تمام حدود ‌و‌ اندازه ‌ها‌ منزه است، ‌و‌ نعمتت ‌در‌ ميان همه ‌ى‌ آفريده ‌ها‌ پراكنده است، ‌پس‌ حمد ‌و‌ ستايش ‌بر‌ اينها تنها ‌از‌ ‌آن‌ توست ‌اى‌ پروردگار همه ‌ى‌ جهانيان.

----------------------

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

کانال تلگرام بنیاد BonyadSahifeh @ 

logo