دعاى ‌آن‌ حضرت ‌پس‌ ‌از‌ ستايش (در) طلب رحمت ‌بر‌ رسول خدا (صلى الله عليه ‌و‌ آله)

•    سپاس خدائى ‌را‌ ‌كه‌ نعمت وجود محمد صلى الله عليه ‌و‌ آله ‌را‌ ‌به‌ ‌ما‌ ارزانى داشت ‌نه‌ ‌بر‌ امم گذشته ‌و‌ قرنهاى درنوشته. ‌به‌ ‌آن‌ قدرت خود ‌كه‌ ‌از‌ هيچ چيز- ‌به‌ ‌هر‌ بزرگى ‌كه‌ باشد- فرو نمى ماند ‌و‌ چيزى ‌به‌ ‌هر‌ خوردى ‌كه‌ باشد ‌از‌ ‌آن‌ فوت نمى گردد

•    و ‌ما‌ ‌را‌ خاتم همه ‌ى‌ آفريدگان قرار داد، ‌و‌ ‌بر‌ منكران گواه گرفت ‌و‌ ‌در‌ پرتو لطف خود ‌بر‌ امم ‌كم‌ ‌و‌ كوچك فزونى بخشيد.

•    بار الها ‌پس‌ رحمت فرست ‌بر‌ محمد (ص) امين وحيت ‌و‌ برگزيده ‌ى‌ ‌از‌ آفريدگانت ‌و‌ پسنديده ‌ى‌ بندگانت ‌كه‌ پيشواى رحمت ‌و‌ قافله ‌ى‌ سالار خير ‌و‌ كليد بركت است  

•    همچنانكه ‌او‌ براى اجراى فرمان ‌تو‌ جان خويش ‌را‌ ‌به‌ مشقت انداخت  
•    و ‌در‌ راه ‌تو‌ خود ‌را‌ آماج (تيرهاى) آزار ساخت  
•    و ‌در‌ دعوت ‌به‌ سوى ‌تو‌ ‌با‌ خويشان خود درافتاد
•    و براى خشنودى ‌تو‌ ‌با‌ قبيله خود كارزار نمود
•    و ‌در‌ راه احياى دين ‌تو‌ رشته ‌ى‌ خويشاوندى خود ‌را‌ بگسيخت  
•    و نزديكترين بستگانش ‌را‌ ‌به‌ علت اصرار ‌بر‌ انكار ‌تو‌ ‌از‌ خويش دور كرد

•    و دورترين مردم ‌را‌ ‌به‌ جهت پذيرفتن دين ‌تو‌ ‌به‌ خود نزديك ساخت  
•    و براى ‌تو‌ ‌با‌ دورترين مردم دوستى كرد
•    و ‌با‌ نزديكترين آنها دشمنى ورزيد
•    و جان خود ‌را‌ ‌در‌ رساندن پيام ‌تو‌ خسته كرد
•    و ‌به‌ سبب دعوت ‌به‌ شريعت ‌تو‌ ‌به‌ رنج افكند
•    و ‌به‌ نصيحت پذيرندگان دعوتت مشغول داشت  
•    و ‌به‌ سرزمين غربت ‌و‌ محل دورى ‌از‌ جايگاه اهل ‌و‌ عشيرت ‌و‌ منشا ‌و‌ مولد ‌و‌ آرامگاه جانش هجرت كرد ‌و‌ ‌به‌ قصد آنكه دين ‌تو‌ ‌را‌ عزيز سازد ‌و‌ ‌بر‌ كافران ‌به‌ ‌تو‌ غلبه كند

•    تا تصميمش درباره ‌ى‌ دشمنان ‌تو‌ راست ‌و‌ استوار آمد
•    و تدبيرش درباره ‌ى‌ دوستانت انجام گرفت،
•    پس ‌در‌ حالى ‌كه‌ ‌از‌ ‌تو‌ يارى ‌مى‌ جست ‌و‌ ‌در‌ ناتوانى ‌از‌ ‌تو‌ نيرو ‌مى‌ گرفت، ‌به‌ جنگ دشمنان برخاست  

•    تا ‌به‌ كنج خانهاشان لشكر كشيد
•    و ‌در‌ ميان آرامگاهشان ‌بر‌ ايشان هجوم برد،
•    تا فرمان ‌تو‌ آشكار ‌و‌ كلمه ‌ات‌ بلند گرديد، اگر ‌چه‌ مشركين كراهت ‌مى‌ داشتند.

•    بار الها ‌پس‌ ‌به‌ سبب زحمتى ‌كه‌ براى ‌تو‌ كشيده ‌او‌ ‌را‌ ‌به‌ بالاترين درجات بهشت برآور

•    تا كسى ‌در‌ منزلت ‌با‌ ‌او‌ مساوى نباشد ‌و‌ ‌در‌ مرتبت ‌با‌ ‌او‌ همسرى نكند ‌و‌ هيچ فرشته ‌ى‌ مقرب ‌و‌ پيغمبر مرسل نزد ‌تو‌ ‌با‌ ‌او‌ برابرى ننمايد.

•    و قبول شفاعتش ‌را‌ ‌در‌ ميان اهل بيت طاهرين ‌و‌ مومنان ‌از‌ امتش بيش ‌از‌ آنچه وعده داده ‌اى‌ ‌به‌ ‌او‌ اعلام فرماى،

•    اى كسى ‌كه‌ وعده ‌ات‌ نافذ است. ‌اى‌ كسى ‌كه‌ بديها ‌را‌ ‌به‌ چندين برابرش ‌از‌ خوبيها تبديل ‌مى‌ كنى، زيرا ‌كه‌ ‌تو‌ صاحب فضل عظيمى.

----------------

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

کانال تلگرام بنیاد BonyadSahifeh @ 

logo