دعاى حضرت (ع) درباره ‌ى‌ پدر ‌و‌ مادرش (عليهماالسلام)

•    بار الها، رحمت فرست ‌بر‌ محمد، بنده ‌و‌ پيغمبرت ‌و‌ ‌بر‌ خاندان پاكش ‌و‌ ايشان ‌را‌ ‌به‌ بهترين صلوات ‌و‌ رحمت ‌و‌ بركات ‌و‌ سلام خود امتياز ده،

•    و پدر ‌و‌ مادرم را- بار الها ‌به‌ كرامت نزد خود ‌و‌ رحمت ‌از‌ جانب خود اختصاص بخش، ‌اى‌ بخشنده ‌تر‌ بخشندگان.

•    بار الها ‌بر‌ محمد (ص) ‌و‌ آلش رحمت فرست ‌و‌ علم آنچه ‌را‌ ‌كه‌ درباره ‌ى‌ ايشان ‌بر‌ ‌من‌ واجب است ‌به‌ ‌من‌ الهام نما ‌و‌ آموختن همگى ‌آن‌ واجبات را، ‌بى‌ ‌كم‌ ‌و‌ كاست، برايم فراهم ساز. ‌و‌ آنگاه مرا ‌بر‌ ‌آن‌ دار ‌كه‌ ‌هر‌ ‌چه‌ ‌به‌ ‌من‌ الهام نموده ‌اى‌ ‌به‌ كار بندم ‌و‌ توفيق ‌ده‌ ‌تا‌ ‌در‌ آنچه بصيرت ‌مى‌ دهى غور كنم، ‌تا‌ ‌در‌ ‌به‌ كار بستن چيزى ‌از‌ آنچه ‌به‌ ‌من‌ آموخته ‌اى‌ ‌از‌ ‌من‌ فوت نگردد. ‌و‌ اعضايم ‌از‌ انجام خدمتى ‌كه‌ مرا ‌به‌ ‌آن‌ ملهم ساخته ‌اى‌ سنگينى نگيرد.

•    بار الها، ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش رحمت فرست همچنانكه ‌ما‌ ‌را‌ ‌با‌ انتساب ‌به‌ ‌او‌ شرف بخشيدى ‌و‌ ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش رحمت فرست همچنانكه ‌به‌ سبب ‌او‌ ‌حق‌ ‌او‌ ‌را‌ ‌بر‌ خلق واجب ساختى  

•    بار الها، مرا چنان ‌كن‌ ‌كه‌ ‌از‌ والدينم همچون ‌از‌ پادشاه ستمكار بترسم ‌و‌ همچون مادر مهربان درباره ‌ى‌ ايشان خوشرفتارى كنم. فرمانبردارى ‌و‌ نيكوكارى درباره ‌ى‌ ايشان ‌را‌ ‌در‌ نظرم ‌از‌ لذت خواب ‌در‌ چشم خواب آلوده لذيذتر ‌و‌ ‌در‌ كام دلم ‌از‌ شربت گوارا ‌در‌ مذاق تشنه گواراتر ساز، ‌تا‌ آرزوى ايشان ‌را‌ ‌بر‌ آرزوى خود ترجيح دهم ‌و‌ خشنوديشان ‌را‌ ‌بر‌ خشنودى خود بگزينم، ‌و‌ نيكوئى ايشان ‌را‌ درباره ‌ى‌ خود- ‌هر‌ چند ‌كم‌ باشد- افزون بينم ‌و‌ نيكوئى خويش ‌را‌ درباره ‌ى‌ ايشان- ‌گر‌ ‌چه‌ بسيار باشد- ‌كم‌ شمارم،

•    بار الها، صدايم ‌را‌ براى ايشان ملايم گردان ‌و‌ سخنم ‌را‌ ‌بر‌ ايشان خوشايند ‌كن‌ ‌و‌ خويم ‌را‌ براى ايشان نرم ساز ‌و‌ دلم ‌را‌ ‌بر‌ ايشان مهربان نما ‌و‌ مرا نسبت ‌به‌ ‌آن‌ ‌دو‌ سازگار ‌و‌ مشفق گردان.

•    بار الها، ايشان ‌را‌ درباره ‌ى‌ پرورش ‌من‌ جزاى نيكو ‌ده‌ ‌و‌ ‌در‌ مقابل گرامى داشتنم، ماجور دارد، ‌و‌ آنچه ‌را‌ ‌كه‌ ‌در‌ كودكى منظور داشته اند ‌بر‌ ايشان منظور فرماى.

•    بار الها، ‌هر‌ آزار ‌كه‌ ‌از‌ ‌من‌ ‌به‌ ايشان رسيده ‌يا‌ ‌هر‌ مكروه ‌كه‌ ‌از‌ ‌من‌ ‌به‌ ايشان پيوسته، ‌يا‌ ‌هر‌ حقى ‌كه‌ ‌در‌ مقام ايشان ‌از‌ طرف ‌من‌ تضييع شده، ‌پس‌ ‌آن‌ ‌را‌ وسيله ‌ى‌ ريختن ‌از‌ گناهان ‌و‌ بلندى درجات ‌و‌ فزونى حسنات ايشان قرار ده، ‌اى‌ كسى ‌كه‌ بديها ‌را‌ ‌به‌ چندين برابرش ‌از‌ خوبيها تبديل ‌مى‌ كنى.

•    بار الها، ‌هر‌ تندروى ‌كه‌ ‌در‌ گفتار ‌با‌ ‌من‌ كرده اند، ‌يا‌ ‌هر‌ زيادروى ‌كه‌ درباره ‌ى‌ ‌من‌ روا داشته اند، ‌يا‌ ‌هر‌ ‌حق‌ ‌كه‌ ‌از‌ ‌من‌ فروگذاشته اند، ‌يا‌ ‌هر‌ وظيفه ‌كه‌ ‌در‌ انجامش درباره ‌ى‌ ‌من‌ كوتاهى كرده اند، ‌پس‌ ‌من‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌به‌ ايشان بخشيدم ‌و‌ ‌آن‌ ‌را‌ وسيله ‌ى‌ احسان درباره ‌ى‌ ايشان ساختم ‌و‌ ‌از‌ ‌تو‌ ‌مى‌ خواهم ‌كه‌ بار ‌و‌ بال ‌آن‌ ‌را‌ ‌از‌ دوش ايشان فروگذارى زيرا ‌كه‌ ‌من‌ نسبت ‌به‌ خود گمان ‌بد‌ ‌به‌ ايشان نمى برم ‌و‌ ايشان ‌را‌ ‌در‌ مهربانى نسبت ‌به‌ خود مسامحه كار نمى دانم، ‌و‌ ‌از‌ آنچه درباره ‌ام‌ انجام داده اند ناراضى نيستم- ‌اى‌ پروردگار ‌من‌  

•    زيرا ‌كه‌ رعايت ‌حق‌ ايشان ‌بر‌ ‌من‌ واجبتر ‌و‌ احسانشان ‌به‌ ‌من‌ قديمتر ‌و‌ نعمتشان نزد ‌من‌ بزرگتر ‌از‌ ‌آن‌ است ‌كه‌ ايشان ‌را‌ ‌در‌ گرو عدالت كشم ‌يا‌ نسبت ‌به‌ ايشان معارضه ‌ى‌ ‌به‌ مثل كنم وگرنه ‌اى‌ خداى من- طول اشتغال ايشان ‌به‌ پرورش ‌من‌ ‌و‌ شدت رنجشان ‌در‌ پاس داشتنم ‌چه‌ خواهد شد، ‌و‌ تنگى ‌و‌ عسرتى ‌كه‌ ‌در‌ راه رفاه ‌من‌ تحمل كرده اند كجا ‌به‌ شمار خواهد آمد؟

•    هيهات! ايشان نمى توانند ‌حق‌ خود ‌را‌ ‌از‌ ‌من‌ استيفاء كنند ‌و‌ ‌من‌ نمى توانم حقوقى ‌را‌ ‌كه‌ ‌بر‌ ذمه ‌ى‌ ‌من‌ دارند تدارك كنم ‌و‌ وظيفه خدمت ايشان ‌را‌ بجا آورم ‌پس‌ ‌بر‌ محمد ‌و‌ ‌آل‌ ‌او‌ رحمت فرست ‌و‌ مرا اعانت ‌كن‌ ‌اى‌ بهترين كسى ‌كه‌ ‌از‌ ‌او‌ مدد طلبيده ‌مى‌ شود. ‌و‌ مرا توفيق ده، ‌اى‌ راه نماينده ‌تر‌ كسى ‌كه‌ ‌به‌ ‌او‌ روى آورده ‌مى‌ شود ‌و‌ ‌در‌ ‌آن‌ روز ‌كه‌ همه ‌ى‌ نفوس را- بدون آنكه ستم كرده شوند- جزا ‌مى‌ دهى، مرا ‌در‌ زمره ‌ى‌ كسانى ‌كه‌ پدران ‌و‌ مادران خود ‌را‌ خوار ‌مى‌ دارند قرار مده.

•    بار الها، ‌بر‌ محمد (ص) ‌و‌ ‌آل‌ ‌و‌ نسل ‌او‌ رحمت فرست ‌و‌ پدر ‌و‌ مادرم ‌را‌ ‌به‌ بهترين امتيازى ‌كه‌ ‌به‌ پدران ‌و‌ مادران بندگان مومنت بخشيده ‌اى‌ اختصاص ده، ‌اى‌ بخشنده ‌تر‌ بخشندگان.

•    بار الها، ‌در‌ ‌پى‌ نمازها ‌و‌ ‌در‌ قسمتى ‌از‌ اوقات ‌شب‌ ‌و‌ ‌در‌ ساعتى ‌از‌ ساعات روزم ذكر ايشان ‌را‌ ‌از‌ يادم مبر.

•    بار الها، ‌بر‌ محمد (ص) ‌و‌ ‌آل‌ ‌او‌ رحمت فرست ‌و‌ مرا ‌به‌ وسيله ‌ى‌ دعايم درباره ‌ى‌ ايشان ‌و‌ ايشان ‌را‌ ‌به‌ سبب مهربانيشان درباره ‌ى‌ ‌من‌ مشمول آمرزش حتمى قرار ‌ده‌ ‌و‌ ‌به‌ وسيله ‌ى‌ شفاعت ‌من‌ ‌به‌ طور قطع ‌از‌ ايشان خشنود شود ايشان ‌را‌ ‌با‌ اكرام ‌به‌ سرمنزلهاى سلامت برسان.

•    بار الها، اگر ايشان ‌را‌ پيش ‌از‌ ‌من‌ آمرزيده ‌اى‌ ‌پس‌ ايشان ‌را‌ شفيع ‌من‌ ساز ‌و‌ اگر مرا پيش ‌از‌ ايشان مورد آمرزش قرار داده اى، ‌پس‌ مرا شفيع ايشان ‌كن‌ ‌تا‌ ‌در‌ پرتو مهربانى ‌تو‌ ‌در‌ سراى كرامت ‌و‌ محل مغفرت ‌و‌ رحمتت گرد آئيم، زيرا ‌كه‌ ‌تو‌ صاحب فضل عظيم ‌و‌ نعمت قديمى، ‌و‌ ‌تو‌ مهربانتر مهربانانى.

-------------------------------

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

کانال تلگرام بنیاد BonyadSahifeh @ 

logo