• تــازه ها
  • متن دعا
  • فراز صحیفه
اوقات شرعی

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
3272
3073
62314846

درود بر‌ حاملان عرش ‌و‌ هر‌ ملك مقرب ديگر

از دعاهاي ‌آن حضرت است در‌ درود بر‌ حاملان عرش ‌و‌ هر‌ ملك مقرب ديگر.


̶    بار خدايا، درود بفرست بر‌ حاملان عرش خود، فرشتگانى كه‌ در‌ تسبيح تو‌ سستى نپذيرند ‌و‌ از‌ تقديس تو‌ ملال نگيرند ‌و‌ از‌ پرستش تو‌ درنمانند ‌و‌ فرمانبردارى تو‌ را‌ آنگونه به‌ جد درايستند كه‌ چشم بر‌ هم زدنى كوتاهى نورزند ‌و‌ از‌ عشق ‌و‌ شيفتگى تو‌ ذره اى غفلت نكنند.

̶    بار خدايا، درود بفرست بر‌ اسرافيل، ‌آن فرشته صاحب صور كه‌ چشم گشوده منتظر فرمان توست، تا‌ در‌ صور خود بدمد ‌و‌ خفتگان گور را‌ برانگيزاند.

̶    بار خدايا، درود بفرست بر‌ ميكائيل، ‌آن فرشته اى كه‌ در‌ نزد تواش مقامى ارجمند است ‌و‌ در‌ فرمانبردارى تواش مكانتى رفيع.

̶    بار خدايا، درود بفرست بر‌ جبرئيل، ‌آن فرشته اى كه‌ امين وحى توست ‌و‌ ساكنان آسمانهايت را‌ مطاع است ‌و‌ در‌ آستان تواش مرتبتى عظيم است ‌و‌ خود مقرب درگاه توست.

̶    و درود بفرست بر‌ روح، ‌آن فرشته اى كه‌ فرمانرواى فرشتگان مامور بر‌ حجابهاست،

̶    و بر‌ روح كه‌ از‌ عالم امر توست.
̶    بر آنها درود بفرست ‌و‌ بر‌ فرشتگانى كه‌ فروتر از‌ آنهايند: آنان كه‌  ساكنان آسمانهاى تواند ‌و‌ امينان رسالتهاى تو.

̶    هر چه كوشش كنند، خستگى بر‌ خود نبينند ‌و‌ هر‌ چه تحمل رنج كنند، درماندگى ‌و‌ سستى نپذيرند. خواهشهاى دل از‌ تسبيح تو‌ بازشان ندارد ‌و‌ سهوها ‌و‌ غفلتها از‌ تعظيم تو‌ رويگردانشان نسازد.

̶    از خشوع ديده بر‌ هم نهاده اند ‌و‌ ياراى نگريستن در‌ تو‌ را‌ ندارند. سر‌ فروداشته اند ‌و‌ رغبتشان به‌ چيزهايى كه‌ در‌ نزد توست بسيار است. همه آزمنديشان ياد نعيم توست ‌و‌ در‌ برابر عظمت تو‌ ‌و‌ جلال كبرياى تو‌ به‌ تواضع سر‌ به‌ زير افكنده اند.

̶    و چون به‌ لهيب دوزخ تو‌ بنگرند ‌و‌ نهيبش را‌ بر‌ گنهكاران بشنوند، گويند كه‌ پروردگارا منزهى تو، تو‌ را‌ آنچنان كه‌ سزاوار پرستش توست نپرستيده ايم.

̶    خداوندا، بر‌ ايشان درود بفرست ‌و‌ بر‌ ملائكه رحمت خويش، ‌و‌ آنان كه‌ مقرب درگاه تواند، ‌و‌ آنها كه‌ حاملان غيب به‌ پيامبران تواند، ‌و‌ آنان كه‌ امينان وحى تواند،

̶    و بر‌ فرشتگانى كه‌ خاص خود گردانيده اى ‌و‌ به‌ تقديس خود از‌ خوردن ‌و‌ آشاميدنشان بى نياز ساخته اى ‌و‌ در‌ درون طبقات آسمانهايت جاى داده اى.

̶    و درود بفرست بر‌ ‌آن گروه از‌ فرشتگان كه‌ در‌ اطراف آسمانها ايستاده اند، ‌آن هنگام كه‌ فرمان اتمام وعده خداوندى فرارسد.

̶    درود بفرست بر‌ خازنان باران ‌و‌ روان كنندگان ابرها

̶    كه چون بر‌ ابرها بانگ زنند، آواز تندرها به‌ گوش رسد ‌و‌ چون ابرها از‌ ‌آن نهيب به‌ راه افتند، آذرخشها از‌ درونشان بدرخشد.

̶    و بر‌ ‌آن فرشتگان كه‌ دانه هاى برف ‌و‌ تگرگ را‌ از‌ پى مى آيند ‌و‌ با‌ هر‌ قطره باران كه‌ فرومى شود، فرود مى آيند. ‌و‌ بر‌ ‌آن فرشتگان كه‌ نگهبانان خزاين بادهايند ‌و‌ آنان كه‌ موكلان بر‌ كوههايند تا‌ فرونريزند

̶    و ‌آن فرشتگان كه‌ ميزان ‌و‌ مقدار آبها ‌و‌ پيمانه بارانها را‌ به‌ ايشان آموخته اى.

̶    درود بفرست بر‌ ‌آن فرشتگان كه‌ رسولان تو‌ به‌ ساكنان زمينند: يا‌ بلايى ناخوش فرومى آورند يا‌ آسايشى خوش.

̶    و ‌آن سفيران گرانقدر نيكوكار ‌و‌ ‌آن بزرگواران كه‌ نويسنده ‌و‌ نگهدارنده اعمال ما‌ هستند. ‌و‌ درود بفرست بر‌ فرشته مرگ ‌و‌ يارانش ‌و‌ نكير ‌و‌ منكر ‌و‌ رومان كه‌ آزماينده ساكنان گورهاست. ‌و‌ ‌آن فرشتگان كه‌ بر‌ گرد بيت المعمور طواف مى كنند. ‌و‌ بر‌ مالك ‌و‌ خازنان دوزخ ‌و‌ بر‌ رضوان ‌و‌ خادمان بهشت.

̶    و بر‌ فرشتگانى كه‌ از‌ فرمان خداى سر‌ بر‌ نمى تابند ‌و‌ هر‌ چه فرمان يابند همان كنند.

̶    درود فرست بر‌ ‌آن فرشتگان كه‌ به‌ ما‌ مى گويند: سلام بر‌ شما به‌ خاطر ‌آن همه شكيبايى كه‌ ورزيده ايد. سراى آخرت چه سرايى نيكوست.

̶    و درود فرست بر‌ فرشتگان زبانى كه‌ چون فرمانشان رسد كه‌ بگيريدش ‌و‌ در‌ زنجيرش كشيد ‌و‌ به‌ دوزخش درافكنيد، بى درنگ ‌و‌ بى آنكه مهلتش دهند، او‌ را‌ فروگيرند.

̶    و درود فرست بر‌ فرشتگانى كه‌ نام آنها در‌ وهم ما‌ نگنجيد ‌و‌ مقام ‌و‌ مرتبت آنها را‌ در‌ نزد تو‌ ندانستيم ‌و‌ ندانستيم به‌ چه كارى مامورند.

̶    و درود بفرست بر‌ فرشتگان ساكن هوا ‌و‌ زمين ‌و‌ آب ‌و‌ آنها كه‌ بر‌ آفريدگان گماشته اند.

̶    بار خدايا، بر‌ آنان درود بفرست در‌ روزى كه‌ هر‌ كس آيد با‌ او‌ فرشته اى است كه‌ مى راندش ‌و‌ فرشته اى است كه‌ بر‌ اعمال او‌ گواهى مى دهد.

̶    بار خدايا، بر‌ آنان درود بفرست، آنسان درودى كه‌ بر‌ كرامت ‌و‌ پاكيشان، كرامت ‌و‌ پاكى ديگر افزايد.

̶    بار خدايا، در‌ ‌آن هنگام كه‌ بر‌ فرشتگان ‌و‌ رسولانت درود مى فرستى ‌و‌ درود ما‌ نيز به‌ آنان مى رسانى، به‌ آنكه زبان ما‌ به‌ ثناى ايشان گشاده اى بر‌ ما‌ نيز رحمت فرست. انك جواد كريم
.

.......................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo