• تــازه ها
  • متن دعا
  • فراز صحیفه
اوقات شرعی

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
3504
3073
62315078

روز عرفه

دعاي ‌آن حضرت است در‌ روز عرفه.


̶    حمد خداوندى را‌ كه‌ پروردگار جهانيان است.

̶    بار خدايا، حمد باد تو‌ را، اى پديد آورنده ‌ى‌ آسمانها ‌و‌ زمين، اى صاحب جلالت ‌و‌ عظمت، اى مهتر مهتران، اى معبود هر‌ معبود، اى آفريننده ‌ى‌ هر‌ موجود، اى خداوندى كه‌ چون همگان از‌ ميان بروند تو‌ باقى هستى، خدايى كه‌ هيچ چيز همانندش نيست ‌و‌ هيچ چيز از‌ حيطه ‌ى‌ علم او‌ بيرون نيست ‌و‌ او‌ بر‌ هر‌ چيز احاطه دارد ‌و‌ هر‌ چيز را‌ نگهبان است.

̶    بار خدايا، تويى ‌آن خداى يكتا، كه‌ هيچ خدايى جز تو‌ نيست: خداوند يكتاى تنهاى بى همانند ‌و‌ يگانه.

̶    تويى ‌آن خداى يكتا، كه‌ هيچ خدايى جز تو‌ نيست: خداوند كريم ‌و‌ بخشنده ‌و‌ در‌ كرم ‌و‌ بخشندگى به‌ حد نهايت، خداوند عظيم ‌و‌ در‌ عظمت بى مانند، كبير ‌و‌
̶    صاحب كبريا.

̶    تويى ‌آن خداى يكتا، كه‌ هيچ خدايى جز تو‌ نيست: خداوند متعال ‌و‌ در‌ نهايت تعالى ‌و‌ سخت انتقام گيرنده.

̶    تويى ‌آن خداى يكتا، كه‌ هيچ خدايى جز تو‌ نيست: خداوند بخشاينده ‌ى‌ مهربان داناى حكيم.

̶    تويى ‌آن خداى يكتا، كه‌ هيچ خدايى جز تو‌ نيست: خداوند شنواى بيناى بى آغاز ‌و‌ آگاه.

̶    تويى ‌آن خداى يكتا، كه‌ هيچ خدايى جز تو‌ نيست: خداوند كريم در‌ كرم از‌ همه افزون بر‌ دوام ‌و‌ هميشه جاويدان.

̶    تويى ‌آن خداى يكتا، كه‌ هيچ خدايى جز تو‌ نيست: خداوندى كه‌ پيش از‌ همه بوده ‌و‌ پس‌ از‌ همه خواهد بود.

̶    تويى ‌آن خداى يكتا، كه‌ هيچ خدايى جز تو‌ نيست: خداوندى كه‌ در‌ عين اعتلا بر‌ همه، نزديك است ‌و‌ در‌ عين نزديكى متعالى.

̶    تويى ‌آن خداى يكتا، كه‌ هيچ خدايى جز تو‌ نيست: خداوند شكوهمند بزرگ بزرگوار ‌و‌ شايان ستايش.

̶    تويى خداوندى كه‌ هر‌ چه آفريده اى نه از‌ هيچ اصل ‌و‌ مايه آفريده اى، ‌و‌ هر‌ چه را‌ نقش بسته اى بى هيچ نمونه اى نقش بسته اى، ‌و‌ هر‌ چه پديد آورده اى بى هيچ تقليدى پديد آورده اى.

̶    تويى كه‌ هر‌ چه به‌ عرصه ‌ى‌ وجود آورده اى به‌ ميزان معين آورده اى ‌و‌ هر‌ چيز آماده كرده اى ‌و‌ كارهاى عالم نيك سامان داده اى.

̶    تويى كه‌ در‌ آفرينش شريكى ياريت نكرده ‌و‌ در‌ كارها به‌ وزيريت نياز نيفتاده ‌و‌ در‌ كار تو‌ را‌ شاهد ‌و‌ ناظرى نبوده است.

̶    تويى كه‌ چون اراده كنى حتمى است ‌و‌ هر‌ چه تقدير كنى بر‌ مقتضاى عدل است ‌و‌ هر‌ چه حكم كنى از‌ روى انصاف است.

̶    تويى كه‌ در‌ مكان نگنجى ‌و‌ سلطه ‌ى‌ كس با‌ سلطه ‌ى‌ تو‌ برنيايد، نه برهانت ناتوان كند ‌و‌ نه از‌ گفتن وامانى.

̶    تويى كه‌ هر‌ چيز را‌ شمار كرده اى ‌و‌ براى هر‌ چيز مدت ‌و‌ زمانى معين قرار داده اى ‌و‌ هر‌ چيز را‌ به‌ مقدار معلوم پديد آورده اى.

̶    تويى كه‌ اوهام از‌ درك ذات تو‌ در‌ مانند ‌و‌ افهام از‌ چگونگى تو‌ عاجز آيند ‌و‌ ديدگان جاى تو‌ درنيابند.

̶    تويى كه‌ به‌ حدى محدود نيستى ‌و‌ به‌ صورتى تجسم نيافته اى ‌و‌ فرزندى نياورده اى كه‌ خود از‌ ديگرى زاده شده باشى.

̶    تويى كه‌ تو‌ را‌ ضدى نيست كه‌ به‌ دشمنيت برخيزد ‌و‌ همتايى نيست تا‌ برتو پيشى جويد ‌و‌ همانندى نه كه‌ با‌ تو‌ دم برابرى زند.

̶    تويى كه‌ آفرينش آغاز كردى ‌و‌ موجودات بيافريدى ‌و‌ احداث كردى ‌و‌ ابداع كردى ‌و‌ هر‌ چه ساختى نيكو ساختى.

̶    بار خدايا، منزهى تو. شگفتا چه بزرگ است شان ‌و‌ منزلت تو، چه بلند است مكانت ‌و‌ مقام تو‌ ‌و‌ چه نيكو حق ‌و‌ باطل از‌ يكديگر جدا ساخته اى.

̶    منزهى تو، اى خداوند مهربان، چه فراوان است مهربانى تو، اى خداوند رئوف، چه عظيم است رافت تو، اى خداوند حكيم، چه شگفت است دانايى تو.

̶    منزهى تو، اى پادشاه، چه بسيار است قدرت تو، اى بخشنده، چه بى اندازه است توانگرى تو، اى رفيع پايه، چه والاست رفعت تو. تويى دارنده ‌ى‌ شكوهمندى، تويى دارنده ‌ى‌ بزرگوارى، تويى در‌ خور سپاس ‌و‌ ستايش.

̶    منزهى تو، اى خداوندى كه‌ دستت به‌ نيكيها گشاده است. اگر هدايتى هست، از‌ جانب توست. هر‌ كس از‌ متاع اين جهانى يا‌ ثواب ‌آن جهانى چيزى از‌ تو‌ خواهد، بيابد.

̶    منزهى تو، اى خداوندى كه‌ هر‌ چه در‌ عرصه ‌ى‌ پهناور علم تو‌ جاى دارد در‌ برابرت خاضع است ‌و‌ هر‌ چه فرود عرش توست در‌ برابر عظمتت خاشع است ‌و‌ همه ‌ى‌ آفريدگانت در‌ برابرت سر‌ تسليم فرودارند.

̶    منزهى تو، نه به‌ حواس ما‌ درآيى، نه به‌ دست پسودن ‌و‌ لمس احساس شوى، نه كس بر‌ تو‌ مكرى تواند كرد، نه كس از‌ تو‌ چيزى پنهان تواند داشت، نه كس تواند با‌ تو‌ راه خلاف پويد يا‌ با‌ تو‌ منازعه كند يا‌ بر‌ تو‌ چيره گردد يا‌ با‌ تو‌ جدال كند يا‌ بفريبدت يا‌ بر‌ تو‌ كيدى انديشد.

̶    منزهى تو‌ اى خداوند، راه تو‌ راهى هموار است ‌و‌ فرمان تو‌ طريق نيكبختى است. تو‌ زنده اى ‌و‌ همه را‌ به‌ تو‌ نياز است.

̶    منزهى تو‌ اى خداوند، سخنت همه حكمت است ‌و‌ تقديرت حتم. چون اراده كنى، به‌ اجرا درآيد.

̶    منزهى تو‌ اى خداوند، كس نيست كه‌ مشيت تو‌ را‌ بازگرداند ‌و‌ كلمات تو‌ دگرگونى نپذيرد.

̶    منزهى تو‌ اى خداوند، آثار قدرتت آشكار است. آفريننده ‌ى‌ آسمانهايى ‌و‌ خالق جانهايى.

̶    حمد باد تو‌ را، حمدى كه‌ به‌ دوام تو‌ بر‌ دوام ماند.

̶    حمد باد تو‌ را، حمدى كه‌ تا‌ نعمتت جاودانه است جاودانه ماند.

̶    حمد باد تو‌ را، حمدى در‌ برابر احسانت،

̶    حمدى كه‌ به‌ خشنوديت بيفزايد.

̶    حمد باد تو‌ را، با‌ هر‌ حمدگوى ديگر، ‌و‌ شكر باد تو‌ را، شكرى كه‌ شكرگزاران از‌ اداى ‌آن بازمانند.

̶    حمد باد تو‌ را، حمدى كه‌ تنها تو‌ را‌ سزد ‌و‌ بدان جز به‌ تو‌ تقرب نتوان جست.

̶    حمدى كه‌ دوام نعمت پيشين را‌ سبب شود ‌و‌ نعمتهاى تازه را‌ دوام بخشد.

̶    حمدى كه‌ با‌ گذشت روزگاران مضاعف گردد ‌و‌ همواره ‌و‌ پى در‌ پى روى در‌ فزونى نهد.

̶    حمدى كه‌ فرشتگان حسابگر از‌ شمار ‌آن درمانند ‌و‌ بر‌ آنچه فرشتگان كاتب در‌ لوح محفوظ ثبت كرده اند فزونى گيرد.

̶    حمدى كه‌ همتراز عرش مجيد تو‌ بود ‌و‌ با‌ كرسى رفيع تو‌ همسنگ باشد.

̶    حمدى كه‌ ثوابش در‌ نزد تو‌ به‌ كمال باشد ‌و‌ جزاى آن، هر‌ جزاى ديگر را‌ مستغرق خود سازد.

̶    حمدى كه‌ آشكارش عين نهانش بود ‌و‌ نهانش با‌ صدق نيت همراه.

̶    حمدى كه‌ هيچ مخلوقى همانند ‌آن تو‌ را‌ نستوده باشد ‌و‌ كس جز تو‌ ارج ‌آن را‌ نشناسد.

̶    حمدى كه‌ جهد شمارگرانش را‌ نياز به‌ يارى افتد ‌و‌ هر‌ كس آهنگ ‌آن كند كه‌ حق اداى ‌آن به‌ جاى آرد، به‌ تاييد تواش حاجت باشد.

̶    حمدى كه‌ هر‌ حمد ديگر را‌ كه‌ آفريده اى در‌ خود گرد آورد ‌و‌ هر‌ حمدى را‌ كه‌ زين پس‌ بيافرينى در‌ رشته ‌ى‌ انتظام كشد.

̶    حمدى كه‌ هيچ حمدى به‌ سخن تو‌ نزديكتر از‌ او‌ نباشد ‌و‌ از‌ سراينده ‌ى‌ آن، حمد گوينده ترى نبود.

̶    حمدى كه‌ به‌ پاس كرم تو‌ بر‌ نعمتها بيفزايد ‌و‌ تو‌ به‌ پاس احسانت پى در‌ پى بر‌ ‌آن بيفزايى.

̶    حمدى كه‌ شايان عظمت ذات تو‌ باشد ‌و‌ با‌ عزت ‌و‌ جلال تو‌ برابر شود.

̶    اى پروردگار من، تحيت ‌و‌ درود بفرست بر‌ محمد ‌و‌ خاندان محمد، ‌آن پيامبر برگزيده ‌ى‌ پسنديده ‌ى‌ گرامى مقرب درگاهت، برترين تحيات ‌و‌ درودهاى خود را، ‌و‌ او‌ را‌ بركت ده‌ سرشارترين بركات خود، ‌و‌ رحمت خود بر‌ او‌ فرست ممتع ترين رحمتهايت را.

̶    اى پروردگار من، تحيت ‌و‌ درود بفرست بر‌ محمد ‌و‌ خاندان او، تحيت ‌و‌ درودى پاك كه‌ هيچ تحيت ‌و‌ درودى پاكتر از‌ ‌آن نباشد، تحيت ‌و‌ درودى فزاينده كه‌ هيچ تحيت ‌و‌ درودى فزاينده تر از‌ ‌آن نبود، تحيت ‌و‌ درودى خشنودكننده كه‌ برتر از‌ ‌آن تحيت ‌و‌ درودى صورت نبندد.

̶    اى پروردگار من، تحيت ‌و‌ درود بفرست بر‌ محمد ‌و‌ خاندان او‌ تحيت ‌و‌ درودى كه‌ خشنودش گرداند ‌و‌ بر‌ خشنوديش بيفزايد تحيت ‌و‌ درودى كه‌ تو‌ را‌ خشنود گرداند ‌و‌ خشنوديت از‌ او‌ فزونى گيرد، تحيت ‌و‌ درودى ‌آن چنان كه‌ جز ‌آن را‌ بر‌ او‌ نپسندى ‌و‌ جز او‌ را‌ شايان ‌آن ندانى.

̶    اى پروردگار من، تحيت ‌و‌ درود بفرست بر‌ محمد ‌و‌ خاندان او‌ تحيت ‌و‌ درودى كه‌ از‌ غايت رضاى تو‌ فراتر رود ‌و‌ به‌ بقاى تو‌ باقى ماند ‌و‌ آنسان كه‌ كلمات تو‌ را‌ پايانى نيست پايان نپذيرد.

̶    اى پروردگار من، تحيت ‌و‌ درود بفرست بر‌ محمد ‌و‌ خاندان او، تحيتى كه‌ تحيات ملائكه ‌ى‌ تو‌ را‌ ‌و‌ پيامبران تو‌ ‌و‌ رسولان تو‌ را‌ ‌و‌ اهل طاعت تو‌ را‌ در‌ يك رشته گرد آورد ‌و‌ درودهاى بندگان تو‌ را‌ از‌ جن ‌و‌ انس ‌و‌ آنان كه‌ دعوت تو‌ را‌ اجابت كرده اند، در‌ بر‌ گيرد ‌و‌ تحيت ‌و‌ درود همه ‌ى‌ اصناف آفريدگانت را‌ در‌ خود گرد آورد.

̶    اى پروردگار من، تحيت ‌و‌ درود بفرست بر‌ او‌ ‌و‌ خاندانش، تحيت ‌و‌ درودى كه‌ بر‌ هر‌ درود ‌و‌ تحيتى كه‌ زين پيش بوده يا‌ ازين پس‌ خواهد بود احاطه يابد. ‌و‌ بر‌ او‌ ‌و‌ خاندانش تحيت ‌و‌ درود بفرست، تحيت ‌و‌ درودى كه‌ در‌ نزد تو‌ ‌و‌ در‌ نزد غير تو‌ پسنديده آيد ‌و‌ با‌ آن، تحيات ‌و‌ درودهايى بيافرينى كه‌ آنچه پيش از‌ اين درود ‌و‌ تحيت فرستاده ايم مضاعف گردد ‌و‌ با‌ گذشت روزگاران بر‌ ‌آن بيفزايى ‌و‌ بيفزايى تا‌ آنجا كه‌ كس جز تو‌ آنها را‌ احصا نتواند كرد.

̶    اى پروردگار من، بر‌ اهل بيت طيبين او‌ كه‌ آنان را‌ براى قيام به‌ امر خود برگزيده اى ‌و‌ خازنان علم خود ‌و‌ حافظان دين خود ‌و‌ خلفاى خود بر‌ روى زمين ‌و‌ حجتهاى خود بر‌ بندگان قرار داده اى ‌و‌ آنان را‌ به‌ خواست خود از‌ هر‌ ناپاك پاك گردانيده اى ‌و‌ طريق رسيدن به‌ مقام قرب خود ‌و‌ وصول به‌ بهشت ساخته اى، تحيت ‌و‌ درود بفرست.

̶    اى پروردگار من، بر‌ محمد ‌و‌ خاندان او‌ تحيت ‌و‌ درود بفرست، تحيت ‌و‌ درودى كه‌ بدان بخشش ‌و‌ انعامت را‌ در‌ حق آنان فراوان گردانى ‌و‌ هرگونه عطاياى خود به‌ ايشان به‌ كمال رسانى ‌و‌ عوايد ‌و‌ فوايد فراوان نصيبشان سازى.

̶    اى پروردگار من، بر‌ محمد ‌و‌ خاندان او‌ تحيت ‌و‌ درودى بفرست كه‌ نه آغازش را‌ حدى باشد، نه مدتش را‌ پايانى ‌و‌ نهايتى.

̶    اى پروردگار من، تحيت ‌و‌ درود بفرست بر‌ ايشان، تحيت ‌و‌ درودى همسنگ عرش عظيم خود ‌و‌ هر‌ چه در‌ فرود عرش جاى دارد، لبالب آسمانها ‌و‌ هر‌ چه فراتر از‌ آنهاست ‌و‌ به‌ شمار زمينها ‌و‌ هر‌ چه در‌ زير آنهاست ‌و‌ هر‌ چه بين آنهاست. تحيت ‌و‌ درودى كه‌ تقرب تو‌ را‌ در‌ پى داشته باشد ‌و‌ تو‌ را‌ ‌و‌ ايشان را‌ خشنود گرداند. همواره ‌و‌ همانند اينها تا‌ ابد.

̶    بار خدايا، در‌ هر‌ زمان دين خويش به‌ امامى يارى بخشيده اى كه‌ او‌ را‌ برپاى داشته اى تا‌ علم راهنماى بندگانت شود ‌و‌ در‌ بلاد تو‌ چراغ فروزان هدايت گردد ‌و‌ رشته ‌ى‌ پيمان او‌ به‌ رشته ‌ى‌ پيمان خود پيوسته اى ‌و‌ او‌ را‌ وسيله ‌ى‌ خشنودى خود ساخته اى ‌و‌ اطاعت او‌ فريضه گردانيده اى ‌و‌ مردم را‌ از‌ سركشى در‌ برابر او‌ برحذر داشته اى ‌و‌ فرمان داده اى كه‌ به‌ هر‌ چه امر مى كند اطاعت كنند ‌و‌ از‌ هر‌ چه نهى مى كند بازايستند ‌و‌ كس بر‌ او‌ پيشى نگيرد ‌و‌ كس از‌ او‌ واپس نماند ‌و‌ او‌ نگهدار كسانى است كه‌ بدو پناه مى برند ‌و‌ كهف امان مومنان است ‌و‌ حلقه ‌ى‌ اعتصام ايشان است ‌و‌ جلال ‌و‌ جلوه ‌ى‌ جهانيان است.

̶    بار خدايا، به‌ ولى خود الهام نماى كه‌ شكر نعمتى را‌ كه‌ به‌ او‌ ارزانى داشته اى به‌ جاى آرد ‌و‌ ما‌ را‌ نيز الهام ده‌ كه‌ شكر نعمت هدايت او‌ به‌ جاى آريم ‌و‌ او‌ را‌ از‌ جانب خود سلطه ‌و‌ توانايى ده‌ ‌و‌ به‌ آسانى راه پيروزى بر‌ او‌ بگشاى ‌و‌ به‌ نيرومندترين اركان قدرت خود يارى اش فرماى ‌و‌ پشتش محكم ‌و‌ بازوانش توانا گردان ‌و‌ زير نظر مراقبت خويش قرار ده‌ ‌و‌ در‌ سايه ‌ى‌ حفظ خود حفظش نماى ‌و‌ به‌ ملائكه ‌ى‌ خود يارى اش ده‌ ‌و‌ به‌ لشكر پيروزمند خود مددش رسان.

̶    اى خداوند، كتاب خود، حدود ‌و‌ شرايع خود ‌و‌ سنتهاى پيامبر خود را- صلواتك اللهم عليه ‌و‌ آله- بدو برپاى دار ‌و‌ هر‌ چه را‌ ظالمان از‌ معالم دينت ميرانيده اند بدو زنده دار ‌و‌ بدو زنگ ستم ستمكاران از‌ آيين خويش بزداى ‌و‌ بدو دشواريها از‌ راه خود دور گردان ‌و‌ به‌ نيروى او‌ كسانى را‌ كه‌ از‌ راه تو‌ منحرف شده اند از‌ ميان بردار ‌و‌ ‌آن كسان را‌ كه‌ صراط مستقيم تو‌ را‌ راه كج جلوه مى دهند نابود نماى.

̶    اى خداوند، ولى ‌و‌ امام خود را‌ براى دوستانت قلبى مهربان ‌و‌ نرم عطا كن ‌و‌ دست قدرت او‌ بر‌ دشمنانت گشوده گردان ‌و‌ رافت ‌و‌ رحمت ‌و‌ عطوفت ‌و‌ محبتش را‌ نصيب ما‌ گردان ‌و‌ ما‌ را‌ از‌ نيوشندگان ‌و‌ فرمانبرداران امر او‌ قرار ده‌ ‌و‌ چنان كن كه‌ در‌ راه رضاى او‌ سعى كنيم ‌و‌ يارى اش نماييم ‌و‌ مدافع او‌ در‌ برابر دشمنش باشيم ‌و‌ اين سبب تقرب ما‌ به‌ تو‌ ‌و‌ رسول تو- صلواتك عليه ‌و‌ آله- گردد.

̶    بار خدايا، تحيت ‌و‌ درود بفرست دوستان ايشان را: ‌آن اعتراف كنندگان به‌ مقام ‌و‌ منزلت ايشان، ‌آن پيروى كنندگان راه ايشان، ‌آن پاى نهندگان به‌ جاى پاى ايشان، ‌آن چنگ زنندگان به‌ رشته ‌ى‌ آيين ايشان، ‌آن تمسك جويان به‌ دوستى ايشان، ‌آن پذيرندگان پيشوايى ايشان، ‌آن تسليم شوندگان به‌ فرمان ايشان، ‌آن كوشندگان در‌ طاعت ايشان، ‌آن منتظران دولت ايشان ‌و‌ ‌آن چشم به‌ راهان ظهور ايشان. تحيت ‌و‌ درودى مبارك، پاكيزه، فزاينده، در‌ هر‌ بامداد ‌و‌ هر‌ شبانگاه.

̶    اى خداوند، بر‌ ايشان سلام كن ‌و‌ بر‌ ارواحشان. اعمالشان با‌ تقوى توام نماى ‌و‌ احوالشان به‌ صلاح آور ‌و‌ توبه شان بپذير، كه‌ تو، توبه پذيرنده ‌و‌ مهربانى. تو‌ بهترين آمرزندگانى. ما‌ را‌ به‌ رحمت خود با‌ آنان در‌ دارالسلام بهشت جاى ده، اى مهربان ترين مهربانان.

̶    بار خدايا، امروز روز عرفه است. روزى است كه‌ ‌آن را‌ شريف ‌و‌ گرامى داشته اى ‌و‌ تعظيم ‌و‌ تجليل كرده اى. در‌ اين روز رحمت خود پراكنده اى ‌و‌ بر‌ مردمان به‌ عفو خود منت نهاده اى ‌و‌ عطاى خود در‌ حق ايشان افزوده اى ‌و‌ بر‌ بندگانت تفضل فرموده اى.

̶    اى خداوند، من‌ ‌آن بنده ‌ى‌ توام كه‌ هم پيش از‌ آفريدن او، او‌ را‌ از‌ نعمت خود برخوردار ساختى ‌و‌ هم پس‌ از‌ آن. او‌ را‌ در‌ زمره كسانى آورده اى كه‌ آنان را‌ به‌ دين خود راه نموده اى ‌و‌ به‌ گزاردن حق خويش توفيق داده اى ‌و‌ اكنون چنگ در‌ ريسمان استوار دوستى تو‌ زده ‌و‌ تواش در‌ حزب خود داخل كرده اى ‌و‌ راهش نموده اى كه‌ با‌ دوستانت دوستى ورزد ‌و‌ با‌ دشمنانت دشمنى كند.

̶    سپس فرمانش دادى ‌و‌ او‌ فرمان نبرد منعش كردى ‌و‌ به‌ منع تو‌ وقعى ننهاد، از‌ معصيت خود نهيش كردى فرمان تو‌ خلاف كرد ‌و‌ مرتكب همان اعمالى شد كه‌ از‌ ‌آن نهيش كرده بودى، اما نه از‌ روى عناد ‌و‌ گردنكشى، بلكه هواى نفسش او‌ را‌ به‌ اعمالى فراخواند كه‌ تو‌ از‌ ‌آن دورش خواسته بودى ‌و‌ از‌ آنش ترسانده بودى. دشمن تو‌ ‌و‌ دشمن او- شيطان- بفريفتش تا‌ در‌ عين آگاهى از‌ عذاب تو، مرتكب معاصى شد. اكنون به‌ عفو تو‌ اميد بسته ‌و‌ به‌ بخشايش تو‌ مطمئن گشته است. با‌ ‌آن همه احسان كه‌ تو‌ در‌ حق او‌ كرده بودى از‌ ديگر بندگانت سزاوارتر بود كه‌ چنان نكند كه‌ كرده بود.

̶    اى خداوند، اين منم كه‌ در‌ برابر تو‌ ايستاده ام، خوار ‌و‌ ذليل ‌و‌ خاضع ‌و‌ خاشع ‌و‌ خائف ‌و‌ معترف به‌ گناهان بزرگى كه‌ بارش را‌ بر‌ دوش مى كشم ‌و‌ خطاهاى عظيمى كه‌ مرتكب شده ام. در‌ سايه ‌ى‌ عفو تو‌ خزيده ام ‌و‌ به‌ جوار رحمت تو‌ پناه جسته ام ‌و‌ به‌ يقين مى دانم كه‌ كسى مرا از‌ تو‌ زنهار نخواهد داد ‌و‌ كس مرا از‌ كيفر تو‌ در‌ امان نخواهد داشت.

̶    بار خدايا، اكنون كه‌ به‌ درگاهت روى نهاده ام، تو‌ نيز ‌آن پرده كه‌ بر‌ گنهكاران مى كشى بر‌ من‌ نيز بكش ‌و‌ بر‌ من‌ ببخشاى ‌آن بخشايش خود را‌ كه‌ به‌ كسى ارزانى مى دارى كه‌ خود را‌ تسليم تو‌ مى كند. بر‌ من‌ احسان كن، آنسان كه‌ در‌ حق كسى كه‌ آرزوى آمرزش تو‌ دارد، كه‌ احسان تو‌ هر‌ چند سترگ بود در‌ نظرت به‌ چيزى نسنجد.

̶    بار خدايا، براى من‌ در‌ اين روز نصيبى قرار ده‌ كه‌ از‌ ‌آن به‌ خشنودى تو‌ رسم ‌و‌ مرا از‌ ثوابى كه‌ پرستندگانت از‌ ‌آن بهره ور مى شوند، تهيدست بازمگردان،

̶    كه هر‌ چند نتوانسته ام از‌ اعمال نيك چيزى تقديم دارم، آنسان كه‌ ديگران تقديم داشته اند، ولى توحيد تو‌ ‌و‌ نفى اضداد ‌و‌ امثال از‌ تو‌ را‌ تقديم داشته ام ‌و‌ از‌ درهايى به‌ نزد تو‌ آمده ام كه‌ تو‌ خود فرموده اى كه‌ از‌ ‌آن درها به‌ سوى تو‌ آيند ‌و‌ به‌ درگاه تو‌ به‌ چيزى تقرب جسته ام كه‌ تا‌ به‌ ‌آن تقرب نجويند، به‌ تو‌ تقرب نتوانند يافت.

̶    آنگاه از‌ پى ‌آن تقرب به‌ درگاه تو‌ توبه كرده ام، در‌ عين خوارى ‌و‌ فروتنى ‌و‌ حسن ظن به‌ تو‌ ‌و‌ اعتماد به‌ رحمت تو، ‌و‌ اميد به‌ تو‌ را‌ كه‌ اميدواران از‌ ‌آن نوميد نمى شوند شفيع خود گردانيده ام.

̶    اى خداوند، دست سئوال پيش تو‌ دراز كرده ام، همانند موجود حقير ذليل بينواى فقير ترسانى، زنهار خواه، همراه با‌ ترس ‌و‌ تضرع ‌و‌ پناه آوردن به‌ تو‌ ‌و‌ التجا به‌ ذيل جلال تو، نه از‌ سر‌ گردنكشى ‌و‌ چون متكبران به‌ تكبر، نه از‌ روى اعتلا آنسان كه‌ عبادت كننده را‌ دلير سازد ‌و‌ نه از‌ روى اتكا به‌ شفاعت شافعان.

̶    اى خداوند، من‌ كمترين كمترانم ‌و‌ خوارترين خوارترانم، همانند ذره اى يا‌ حتى كمتر از‌ آن. ‌و‌ اينك اى خداوندى كه‌ در‌ كيفر بدكاران شتاب نمى كنى ‌و‌ فرورفتگان در‌ ناز ‌و‌ نعمت را‌ مهلت مى دهى ‌و‌ گنهكاران را‌ به‌ انعام خود عفو مى كنى ‌و‌ به‌ فضل خويش از‌ خطاكاران مهلت بازنمى گيرى،

̶    من بدكارى هستم معترف ‌و‌ خطاكارى هستم لغزيده ‌و‌ به‌ سر‌ درآمده.

̶    دليرانه در‌ برابر تو‌ مرتكب گناه شده 

̶    و به‌ عمد معصيت تو‌ كرده ام.

̶    من همانم كه‌ اعمال ناپسند خود را‌ از‌ بندگان تو‌ مستور داشته ‌و‌ در‌ نزد تو‌ آشكار ساخته ام.

̶    من همانم كه‌ از‌ بندگانت ترسان بوده ولى خود را‌ از‌ تو‌ در‌ امان ديده ام.

̶    من همانم كه‌ از‌ سطوت تو‌ بيمناك نشده ام ‌و‌ از‌ خشم تو‌ ترسى به‌ دل راه نداده ام.

̶    من بر‌ خود جنايت كرده ام،

̶    من گروگان بلاى خويشتنم،

̶    من از‌ شرم ‌و‌ حيا بهره اى چندان نبرده ام 

̶    و من‌ گرفتار رنجى ديرينه ام.

̶    بار خدايا، تو‌ را‌ سوگند مى دهم به‌ ‌آن كه‌ از‌ ميان خلق او‌ را‌ برگزيده اى، به‌ ‌آن كه‌ او‌ را‌ براى خود پسنديده اى، به‌ ‌آن كه‌ از‌ ميان آفريدگانت او‌ را‌ اختيار كرده اى، به‌ ‌آن كه‌ او‌ را‌ براى خود برگزيده اى، به‌ ‌آن كه‌ طاعت او‌ را‌ به‌ طاعت خود پيوسته اى ‌و‌ معصيت او‌ را‌ معصيت خود دانسته اى ‌و‌ دوستى اش به‌ دوستى خود قرين ساخته اى ‌و‌ دشمنى اش را‌ دشمنى خود شمرده اى، در‌ اين روز مرا چونان كسانى كه‌ از‌ گناه بيزارى جسته اند ‌و‌ به‌ تو‌ پناه آورده اند ‌و‌ توبه كرده ‌و‌ به‌ آمرزش تو‌ پيوسته اند خلعت عفو ‌و‌ رحمت خود بپوشان.

̶    بار خدايا، از‌ هر‌ چه پرستندگان ‌و‌ مقربان خود را‌ نصيب مى دهى، مرا نيز نصيب ده.

̶    مرا خاص خود گردان، بدان گونه كه‌ وفاكنندگان به‌ عهد خود را‌ ‌و‌ آنان را‌ كه‌ در‌ عبادت تو‌ خويشتن به‌ رنج افكنده ‌و‌ در‌ خشنودى تو‌ كوشيده اند خاص خود مى گردانى.

̶    مرا به‌ سبب قصور در‌ بندگى ات يا‌ تجاوز از‌ حد خويش ‌و‌ احكام تو، مواخذت مفرماى.

̶    بار خدايا، چنان مباد كه‌ مرا مهلت دهى تا‌ به‌ تدريج سزاوار كيفر شوم، چونان كسى كه‌ نعمت از‌ من‌ بازگرفت ‌و‌ چنان پنداشت كه‌ هر‌ خير ‌و‌ نيكى كه‌ هست از‌ جانب اوست، تا‌ آنجا كه‌ تو‌ را‌ هم در‌ نعمتى كه‌ نصيب من‌ شده بود شريك نساخت.

̶    اى خداوند، مرا از‌ خواب غافلان ‌و‌ ناهشيارى اسرافكاران ‌و‌ خواب آلودگى خذلان رسيدگان بيدار ‌و‌ آگاه ساز.

̶    دلم را‌ به‌ كارى برگمار كه‌ اطاعت كنندگان را‌ بدان گماشته اى ‌و‌ متعبدان را‌ بدان واداشته اى ‌و‌ بندگان سهل انگار را‌ بدان از‌ عذاب رهايى بخشيده اى.

̶    بار خدايا، مرا از‌ هر‌ چه از‌ درگاه تو‌ دور مى دارد، يا‌ ميان من‌ ‌و‌ فيضى كه‌ از‌ سوى تو‌ به‌ من‌ مى رسد حايل مى گردد، يا‌ از‌ هر‌ قصد كه‌ نزد تو‌ كنم بازمى دارد، در‌ پناه خود دار.

̶    اى خداوند، ‌آن راه خير را‌ كه‌ به‌ سوى تو‌ رهنمون است پيش پاى من‌ هموار نماى. در‌ رسيدن به‌ نيكيها از‌ ‌آن راه كه‌ خود فرموده اى، سبقت را‌ بر‌ من‌ آسان كن ‌و‌ تلاش براى دست يافتن به‌ آنها را، بدان گونه كه‌ خود خواسته اى، نصيب من‌ فرما.

̶    مرا همراه كسانى كه‌ وعده ‌ى‌ عذاب تو‌ را‌ سهل مى انگارند تباه مكن 

̶    و با‌ آنان كه‌ آماج انتقام تو‌ هستند هلاك منماى 

̶    و با‌ ‌آن گروه كه‌ از‌ طريق تو‌ منحرف مى شوند خرد ‌و‌ شكسته مكن.

̶    مرا از‌ گردابهاى فتنه رهايى بخش ‌و‌ از‌ تنگناهاى بلا وارهان ‌و‌ آنسان مهلتم مده كه‌ به‌ غفلت گرفتار آيم.

̶    اى خداوند، ميان من‌ ‌و‌ دشمنى كه‌ گمراهم سازد ‌و‌ هواى نفسى كه‌ هلاكم گرداند ‌و‌ زيانى كه‌ مرا فروگيرد، حايل شو.

̶    از من‌ همانند ‌آن كس كه‌ بر‌ او‌ خشم گرفته اى ‌و‌ از‌ او‌ خشنود نگرديده اى، رويگردان مشو.

̶    مرا از‌ خود مايوس مساز، آنسان كه‌ نوميدى از‌ رحمتت بر‌ من‌ غلبه يابد.

̶    اى خداوند، بدان حد به‌ من‌ مبخش كه‌ تاب ‌و‌ توان ‌آن را‌ نداشته باشم كه‌ در‌ زير بار محبت فراوان تو‌ گرانبار شوم.

̶    و مرا از‌ دست مهل چونان كسى كه‌ ديگر در‌ او‌ اميد خيرى نبود ‌و‌ تو‌ را‌ با‌ او‌ كارى نباشد ‌و‌ بازگشتنش را‌ فايدتى صورت نبندد.

̶    و مرا ميفكن چونان كسى كه‌ از‌ چشم عنايت تو‌ افتاده است ‌و‌ خوارى ‌و‌ شوربختى اش فراگرفته، بل دستم را‌ بگير تا‌ چون افتادگان نيفتم ‌و‌ چون گمگشتگان نهراسم ‌و‌ چون فريب خوردگان نلغزم ‌و‌ در‌ گرداب هلاك شوندگان سرنگون نشوم.

̶    بار خدايا، مرا سلامت عطا كن ‌و‌ از‌ ‌آن بلا كه‌ غلامان ‌و‌ كنيزان خود بدان مبتلا مى سازى رهايى بخش ‌و‌ به‌ مقام كسى رسان كه‌ مورد عنايت توست ‌و‌ نعمتش داده اى ‌و‌ از‌ او‌ خشنود بوده اى ‌و‌ عمرش داده اى ‌و‌ ستوده داشته اى ‌و‌ ميرانده اى ‌و‌ خوشبخت ساخته اى.

̶    بار خدايا، طوق گردن من‌ ساز دل بركندن مرا از‌ هر‌ چه حسناتم را‌ بى ارج مى سازد ‌و‌ بركاتم را‌ از‌ ميان مى برد.

̶    بار خدايا، شعار قلب من‌ ساز انزجار از‌ زشتيهاى گناهان ‌و‌ رسواييهاى معاصى را. مرا از‌ كارهاى اخروى كه‌ تو‌ را‌ خشنود مى گرداند

̶    به كارهاى دنيوى كه‌ جز به‌ مدد تو‌ بدان دست نمى يابم مشغول منماى.

̶    خداوندا، بركن از‌ دل من‌ محبت اين جهان سفله را‌ كه‌ راه مرا از‌ دست يافتن به‌ خيراتى كه‌ در‌ نزد توست مى بندد ‌و‌ چون خواهم كه‌ به‌ سوى تو‌ آيم سد راه من‌ مى شود ‌و‌ از‌ تقرب به‌ درگاه تو‌ غافل مى گرداند.

̶    اى خداوند، در‌ دل من‌ بياراى تنهايى در‌ شبها ‌و‌ روزها را‌ ‌و‌ مناجات با‌ تو‌ را.

̶    مرا عصمتى بخش كه‌ به‌ خشيت تو‌ نزديك گرداند ‌و‌ از‌ ارتكاب محارم دور دارد ‌و‌ از‌ اسارت در‌ چنگال گناهان بزرگ آزاد ساز.

̶    بار خدايا، مرا از‌ آلودگى معصيت ‌و‌ شوخگنى گناهان پاكيزه ساز ‌و‌ جامه ‌ى‌ عافيت ‌و‌ تندرستى بر‌ من‌ افكن ‌و‌ در‌ حله اى از‌ نعم گسترده ‌ى‌ خود بپوشان ‌و‌ احسان ‌و‌ بخشش خود پى در‌ پى نصيب من‌ گردان 

̶    و به‌ توفيق ‌و‌ رهنمايى خويشم يارى نماى ‌و‌ چون آهنگ كارى شايسته كنم يا‌ سخنى شايسته گويم يا‌ عملى نيكو انجام دهم، يارى ام ده‌ ‌و‌ مرا به‌ نيرو ‌و‌ قوت خود وامگذار بى آنكه تو‌ خود قوت ‌و‌ نيرويم بخشيده باشى.

̶    بار خدايا، ‌آن روز كه‌ مرا براى ديدار خود از‌ گور برمى انگيزى، خوارم مگردان ‌و‌ در‌ نزد اولياى خود رسوايم مساز ‌و‌ ذكر خود از‌ ياد من‌ مبر ‌و‌ زبان شكر ‌و‌ سپاس خويش از‌ من‌ مگير، بلكه در‌ حالات سهو ‌و‌ بى خبرى، ‌آن هنگام كه‌ جاهلان از‌ سپاس نعمتهايت غافلند همواره شكر ‌و‌ سپاس خويش بر‌ زبان من‌ جارى فرماى ‌و‌ مرا الهام كن كه‌ در‌ برابر نعمتى كه‌ مرا داده اى سپاست گويم ‌و‌ به‌ ‌آن خيرات كه‌ مرا فرستاده اى معترف آيم.

̶    بار خدايا، رغبت مرا به‌ خود، فراتر از‌ رغبت هر‌ رغبت كننده اى قرار ده‌ ‌و‌ سپاس مرا فراتر از‌ سپاس هر‌ سپاس گوينده اى.

̶    به هنگام فقر كه‌ دست نياز به‌ سوى تو‌ دراز مى كنم مرا وامگذار ‌و‌ بدان اعمال كه‌ به‌ جاى آورده ام ‌و‌ نه در‌ خور مقام جلال تو‌ بوده تباهم مكن ‌و‌ چون دشمنانت دست رد به‌ روى من‌ مزن، كه‌ من‌ در‌ برابر تو‌ تسليمم ‌و‌ مى دانم كه‌ حجت تو‌ راست ‌و‌ تو‌ به‌ فضل ‌و‌ بخشايش سزاوارترى ‌و‌ در‌ مقام احسان سود رساننده تر. تو‌ سزاوارترى كه‌ از‌ تو‌ بترسند. تو‌ سزاوارترى كه‌ از‌ تو‌ آمرزش خواهند. تو‌ به‌ عفو شايسته ترى تا‌ به‌ عقوبت كردن. تو‌ به‌ پوشيدن گناه نزديكترى تا‌ به‌ افشا كردن.

̶    اى خداوند، مرا به‌ حياتى خوش ‌و‌ پاكيزه زنده بدار كه‌ به‌ هر‌ چه خواهم برسد ‌و‌ به‌ آنچه دوست مى دارم پايان يابد چندان كه‌ دست به‌ كارى نزنم كه‌ تواش خوش نداشته باشى يا‌ مرتكب كارى نشوم كه‌ تو‌ از‌ ‌آن نهى فرموده اى. از‌ تو‌ خواهم كه‌ بميرانى مرا همانند ‌آن كسان كه‌ روشنايى شان در‌ برابرشان ‌و‌ در‌ سمت راستشان حركت مى كند.

̶    بار خدايا، مرا در‌ برابر خود ذليل گردان ‌و‌ در‌ نزد بندگانت عزيز دار. چون با‌ تو‌ خلوت كنم، فروتنيم بخش ‌و‌ در‌ ميان بندگان خود سرفراز دار ‌و‌ از‌ هر‌ كس كه‌ به‌ منش نيازى نيست بى نياز گردان ‌و‌ هر‌ چه بيشترم فقير ‌و‌ نيازمند درگاه خود ساز.

̶    اى خداوند، مرا از‌ شماتت دشمنان ‌و‌ نزول بلا ‌و‌ ذلت ‌و‌ رنج در‌ پناه خود دار.از عيبها ‌و‌ خطاهاى من‌ كه‌ خود از‌ ‌آن آگاهى اغماض كن، همانند كسى كه‌ اگر حلمش مانع نمى آمد انتقام مى گرفت ‌و‌ اگر طريق مدارا نمى پيمود گناه را‌ كيفر مى داد.

̶    بار خدايا، هرگاه در‌ اين جهان خواهى كه‌ بر‌ قومى فتنه اى يا‌ ناسزايى وارد آورى، مرا كه‌ به‌ تو‌ پناه جسته ام از‌ ‌آن ميان رهايى ده‌ ‌و‌ همچنان كه‌ در‌ اين جهانم در‌ جايگاه رسوايان برپاى نداشته اى در‌ ‌آن جهان نيز در‌ جايگاه رسوايانم برپاى مدار

̶    و در‌ حق من‌ نعمتهاى اين جهانى با‌ نعمتهاى ‌آن جهانى ‌و‌ فوايد ديرينه با‌ فوايد تازه توام گردان ‌و‌ عمر مرا ‌آن قدر دراز مكن كه‌ به‌ قساوت قلبم انجامد ‌و‌ بر‌ سر‌ من‌ حادثه اى دردناك ‌و‌ سخت مفرست كه‌ شكوه ‌و‌ آب ‌و‌ رنگ من‌ از‌ ميان ببرد ‌و‌ مرا به‌ مقامى فرومايه كه‌ قدر ‌و‌ منزلت من‌ حقير گرداند يا‌ به‌ نقيصه اى كه‌ بدان مقام ‌و‌ مرتبت خويش از‌ كف بدهم گرفتار منماى.

̶    اى خداوند، مرا چنان مترسان كه‌ ترسم به‌ نوميدى كشد ‌و‌ چنان مرا بيم مده كه‌ وحشت بر‌ سراسر قلبم چيره شود. چنان كن كه‌ ترسم تنها از‌ عذاب تو‌ باشد ‌و‌ وحشتم از‌ انذار ‌و‌ هشدار تو‌ ‌و‌ دهشتم به‌ هنگام تلاوت آيات كتاب تو.

̶    بار خدايا، شبم را‌ آباد دار: به‌ بيدار ماندنم براى عبادت تو‌ ‌و‌ شب زنده داريم در‌ تنهايى براى تو‌ ‌و‌ بريدن از‌ همگان ‌و‌ آرامش يافتن تنها به‌ تو‌ ‌و‌ آوردن حوايج به‌ درگاه تو‌ ‌و‌ اصرار در‌ طلب براى رهاييم از‌ آتش جهنم ‌و‌ زنهار دادنم از‌ عذابى كه‌ گنهكاران در‌ ‌آن گرفتارند.

̶    اى خداوند، مرا در‌ وادى عصيان سرگشته رها مكن ‌و‌ تا‌ زنده ام در‌ ورطه سهو ‌و‌ بى خبريم وامگذار ‌و‌ مرا به‌ حالى ميفكن كه‌ ديگران از‌ من‌ پند گيرند يا‌ سبب عبرت همگان شوم يا‌ كسى در‌ من‌ بنگرد ‌و‌ گمراه شود. ‌و‌ در‌ زمره ‌ى‌ كسانى كه‌ با‌ آنان مكر ميكنى، با‌ من‌ مكر مكن ‌و‌ ديگرى را‌ به‌ جاى من‌ مگزين ‌و‌ نامم را‌ به‌ طومار گنهكاران مبر ‌و‌ تنم را‌ در‌ كشاكش گرفتاريهاى اين جهانى ‌و‌ عذابهاى ‌آن جهانى ديگرگون منماى ‌و‌ مرا مضحكه ‌ى‌ مردم قرار مده ‌و‌ مسخره ‌ى‌ درگاه خود مساز. چنان كن كه‌ پيوسته در‌ جست ‌و‌ جوى خشنودى تو‌ باشم ‌و‌ در‌ تلاش براى انتقام جويى از‌ دشمنان تو.

̶    بار خدايا، خنكى عفوت را، حلاوت رحمتت را، روح ‌و‌ ريحان ‌و‌ بهشت پرنعمتت را‌ ارزانى من‌ دار ‌و‌ از‌ فضل خويش به‌ من‌ بچشان طعم فراغت را‌ در‌ گزاردن آنچه تو‌ دوست مى دارى ‌و‌ طعم مجاهدت را‌ در‌ آنچه موجب تقرب به‌ درگاه توست ‌و‌ مرا تحفه اى كرامند عطا كن.

̶    بار خدايا، چنان كن كه‌ در‌ تجارتم سود برم ‌و‌ بى هيچ زيان باز گردم ‌و‌ خوف ايستادن ‌و‌ پاسخ گفتن در‌ روز باز جست را‌ در‌ دل من‌ افكن ‌و‌ به‌ ديدار خود مشتاق فرماى ‌و‌ به‌ توبه اى بى بازگشت كه‌ پس‌ از‌ ‌آن نه گناه خردم باقى ماند نه گناه بزرگ، نه گناه آشكار ‌و‌ نه گناه پنهان، توفيق ده.

̶    بيخ كينه ‌ى‌ مومنان از‌ سينه ‌ى‌ من‌ بركن. قلبم را‌ با‌ مردمان فروتن مهربان گردان. با‌ من‌ چنان باش كه‌ با‌ صالحان هستى. به‌ زيور پرهيزگارانم بياراى. نام نيك من‌ بر‌ زبان آيندگان جارى گردان آوازه ‌ى‌ من‌ در‌ ميان معاصران به‌ نيكى بلند نماى ‌و‌ در‌ روز رستاخيز مرا در‌ زمره ‌ى‌ آنان كه‌ با‌ پيامبر تو‌ مهاجرت كردند در‌ آور.

̶    بار خدايا، مرا فراخى نعمت ده‌ به‌ حد كمال ‌و‌ كرامتهاى ‌آن از‌ پى يكديگر به‌ من‌ ارزانى دار. دستان من‌ از‌ عطاى خود پركن ‌و‌ مواهب كرامند خويش به‌ سوى من‌ روان دار. مرا در‌ بهشتى كه‌ براى برگزيدگان خويش آراسته اى، در‌ جوار اولياى پاك خود جاى ده. تشريف عطاى خويش بر‌ من‌ بپوشان ‌و‌ در‌ منازلى كه‌ براى دوستانت مهيا ساخته اى مكان ده.

̶    براى من‌ مكانى مطمئن كه‌ در‌ ‌آن آرام گيرم ‌و‌ جايى كه‌ در‌ ‌آن مسكن گزينم ‌و‌ دلم شاد شود برگزين. اى خداوند، كيفر مرا با‌ گناهان بزرگى كه‌ مرتكب شده ام برابر منماى ‌و‌ در‌ ‌آن روز كه‌ اسرار آشكار مى شود هلاكم مكن. هر‌ شك ‌و‌ شبهتى از‌ دلم بزداى. از‌ دروازه هاى رحمت راه من‌ به‌ حق بگشاى. سهم مرا از‌ مواهب نعم خود افزون فرماى ‌و‌ از‌ سر‌ افضال خويش نصيبم را‌ از‌ احسان ‌و‌ بخشش خود فراوان گردان.

̶    بار خدايا، دلم را‌ به‌ آنچه در‌ نزد توست آرام ‌و‌ مطمئن نماى ‌و‌ همه ‌ى‌ قصد مرا ويژه ‌ى‌ اعمالى ساز كه‌ رضاى تو‌ در‌ ‌آن باشد ‌و‌ مرا به‌ كارى برگمار كه‌ خاصان درگاهت را‌ بر‌ ‌آن مى گمارى. چون خردها به‌ غفلت افتند، تو‌ دل مرا به‌ آب طاعت خويش سيراب فرماى ‌و‌ توانگرى ‌و‌ عفت ‌و‌ آسايش ‌و‌ بى گزندى ‌و‌ تندرستى ‌و‌ فراخى در‌ روزى ‌و‌ آرامش ‌و‌ عافيت را‌ همه يكجا نصيب من‌ گردان.

̶    حسنات مرا با‌ معصيتى كه‌ به‌ ‌آن آميخته گردد تباه منماى. خلوتهايم را‌ به‌ خيالات ناپسندى كه‌ براى آزمايش بر‌ دل من‌ مى فرستى بر‌ هم مزن. آبروى مرا حفظ كن كه‌ چيزى از‌ مردم زمانه نخواهم ‌و‌ مرا از‌ خواهش فاسقان باز دار.

̶    پشتيبان ستمگرانم قرار مده ‌و‌ مرا از‌ همدلى ‌و‌ همدستى با‌ آنان در‌ محو كتاب خود در‌ امان دار. محافظتم كن، آنسان كه‌ خود ندانم ‌و‌ از‌ هر‌ بد در‌ امان باشم. درهاى توبه ‌و‌ رحمت ‌و‌ رافت ‌و‌ رزق فراوان خود به‌ رويم بگشاى، كه‌ من‌ از‌ روى آورندگان به‌ درگاه توام. بار خدايا، نعمتت را‌ بر‌ من‌ تمام كن، كه‌ تو‌ بهترين نعمت دهندگانى.

̶    براى خشنودى خود، باقى عمر مرا در‌ حج ‌و‌ عمره سپرى ساز، اى پروردگار جهانيان. ‌و‌ صلى الله على محمد ‌و‌ آله الطيبين الطاهرين، ‌و‌ السلام عليه ‌و‌ عليهم ابد الابدين
.

.........................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo